(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Veiklos įsivertinimas

Ankstesnių metų medžiaga: 2011–2012 m.m., 2012–2013 m.m., 2013–2014 m.m., 2014–2015 m.m., 2015–2016 m.m., 2016-2017 m.m.2017–2018 m.m. 2019–2020 m.m.


Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė 2018–2019 m. m.:

Rita Česonienė, ekonomikos mokytoja metodininkė, grupės vadovė,

Daiva Erslavienė, technologijų mokytoja metodininkė, narė,

Violeta Geigalienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, narė,

Inga Sakalauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, narė,

Edita Šidlauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, narė.

Kviečiame susipažinti su Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės planu 2018–2019 m. m. Planas

Spalio 11–25 d. gimnazijos mokytojai dalyvavo apklausoje „Platusis įsivertinimas 2018“. Džiaugiamės, kad į anketos klausimus atsakė 100 % pakviestųjų dalyvių. Kviečiame susipažinti su anketos rezultatais. Susipažinusi su anketos rezultatais, GVKĮG suformulavo klausimą: Ar mūsų gimnazijoje skirtybės toleruojamos ir vertinamos kaip galimi ištekliai, o ne kaip problemos? Spalio 31 d., Gimnazijos tarybai pritarus, giluminiam įsivertinimui pasirinkti rodikliai: 1.1.1.Asmenybės tapsmas ir 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu. Kviečiame susipažinti su šių rodiklių aprašymu.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa NMVA 2018. Bendra ataskaita

Platusis įsivertinimas (2018 Bendra ataskaita).

Kviečiame susipažinti su mokinių anketos rezultatais


GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS PLANAS

2018-2019 m.m.

Tikslas – atlikti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

  • rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus;
  • bendradarbiauti su Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba ir Mokinių taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius;
  • stiprinti gimnazijos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už gimnazijos veiklos kokybę;
  • teikti gimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų gimnazijos veiklos sričių kokybę.
ĮSIVERTINIMO ETAPAI VEIKLA DATA ATSAKINGI
Pasirengimas įsivertinti Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo (GVKĮ) grupės sudarymas. Rugsėjis Gimnazijos administracija
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir pristatymas. Rugsėjis R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Gimnazijos bendruomenės informavimas apie gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą (informacijos skelbimas gimnazijos interneto tinklapyje, informacijos stende atnaujinimas). Spalis R.Česonienė
NMVA elektroninės anketos apie gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus už 2017-2018 m.m. pildymas ir pateikimas. Spalis/lapkritis R.Česonienė,
GVKĮ grupės nariai,

Gimnazijos administracija, Gimnazijos mokytojai

Įsivertinimo sampratos kūrimas Diskusija dėl giluminiam įsivertinimui pasirinktos srities /temos/ rodiklio nustatymo. Lapkritis Gimnazijos taryba, gimnazijos administracija, Metodinė taryba, R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Analizės ir diskusijos rezultatų apibendrinimas ir rodiklių krepšelio giluminiam įsivertinimui formavimas. Lapkritis R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Įsivertinimo atlikimas Darbo grupių pagal pasirinktus rodiklius suformavimas. Gruodis, sausis R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Iliustracijų kūrimas darbo grupėse. Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas,  vertinimo instrumentų rengimas. R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai, Metodinė taryba
Duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas ir išvadų suformulavimas. Vasaris, kovas, balandis R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai, Mokinių taryba, Metodinė taryba
Atsiskaitymas ir informavimas Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas. Gegužė R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Rekomendacijų gimnazijos veiklos kokybei tobulinti pateikimas. Birželis

(Mokytojų tarybos posėdis)

R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos publikavimas gimnazijos interneto tinklapyje. Gimnazijos administracija
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archyvai