(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Profesinė sąjunga

GARBĖS PIRMININKO vardas suteiktas buvusiam LŠDPS Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkui Romualdui Mikalajūnui.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės organizacijos komitetas:

Kalesnykaitė Laimutė – pirmininkė,
Kamarauskienė Rita – pirmininko pavaduotoja,
Maslinskienė Valda – pirmininko pavaduotoja,
Vilkienė Danutė,
Lesutienė Diana,
Kalesnikienė Vanda.
Revizijos komisija:
Golcas Arvydas,
Kalesnykaitė Vilma,
Vidauskienė Ieva.

 


Kolektyvinė darbo sutartis

KOLEKTYVINĖ DARBO SUTARTIS

PRITARTA

Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus

gimnazijos darbuotojų susirinkime

2013-01-25

I. KOLEKTYVINĖS SUTARTIES ŠALYS

Ši Kolektyvinė sutartis yra teisinis dokumentas, sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu (toliau – DK), LR Profesinių Sąjungų Įstatymu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais tarp Šalių (DK 60 str.): Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, registruotos adresu: Širvintos, Vilniaus g. 69, įmonės kodas 190360892, (toliau – Gimnazijos), kaip Darbdavio, atstovaujamos direktorės Audronės Buzienės, ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos grupės, (toliau – Profesinė sąjunga), kaip Darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo Gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos grupės pirmininko Romualdo Mikalajūno.

Sutartis parengta Gimnazijos ir Profesinės sąjungos atstovų derybose.

II. BENDROJI DALIS

2.1. Mokytojų profesinė sąjunga gina bendrus Gimnazijos darbuotojų kolektyvo darbinius interesus, gali atstovauti kolektyvą sprendžiant iškilusias darbines ir administracines problemas.

2.2. Mokytojų profesinė sąjunga gina darbuotojų darbo santykius ir interesus, ir atstovauja juos juridiniuose ginčuose. Visi profesinės sąjungos nariai yra ginami ir LR Profesinių Sąjungų Įstatymo.

2.3. Vykstant darbo ginčams, šalims sutarus, galima pakviesti dalyvauti ir kitus suinteresuotus profesinės kategorijos atstovus.

2.4. Direktorius ir Mokytojų profesinė sąjunga kolektyvinės sutarties turinyje apsprendžia dirbančiųjų santykius pagal darbo sutartis tarp kolektyvo ir darbdavio dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, žmogaus saugos, darbo ir poilsio laiko bei kitas socialines ir ekonomines sąlygas.

2.5. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės negali prieštarauti kolektyvinei sutarčiai.

2.6. Abi šalys savo veikloje įsipareigoja vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymu, Valstybinio Socialinio draudimo Įstatymu, Švietimo ir kitais veikiančiais LR įstatymais bei galiojančiais poįstatyminiais aktais ir šia kolektyvine sutartimi; rodyti pasitikėjimą, savitarpio supratimą, vengti konfrontacijos.

2.7. Abi šalys įsipareigoja, esant nesutarimams, keičiantis ar papildant kolektyvinę sutartį – juos nagrinėti pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius įstatymus.

2.8. Vadovaujantis teisės aktais, sudaryti sąlygas LMPS respublikinės tarybos nariams galimybę dalyvauti LMPS suvažiavimuose, konferencijose, koordinacinės tarybos posėdžiuose, seminaruose, kursuose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje iki 10 darbo dienų per metus.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Darbdavys įsipareigoja:

3.1.1. Efektyviai naudoti lėšas, nuolat tobulinti darbuotojų skatinimo sistemą, siekti uždirbti kiek galima daugiau nebiudžetinių lėšų.

3.1.2. Siekti, kad darbo užmokestis atitiktų šalies gyvenimo lygį ir darbuotojų kvalifikaciją (DK 2 str.), priklausomai nuo gimnazijos veiklos, mokinių skaičiaus ir finansinių galimybių.

3.1.3. Įstatymų nustatyta tvarka derinti su Profesine sąjunga darbuotojų užimtumo, darbo ir poilsio sąlygų organizavimo problemas.

3.1.4. Viešai spręsti Gimnazijos biudžeto formavimo, darbuotojų užimtumo ir lėšų naudojimo klausimus. Reguliariai viešojoje erdvėje (gimnazijos internetinėje svetainėje) ir, reikalui esant, darbuotojų susirinkimuose, teikti informaciją apie ekonominę, socialinę Gimnazijos padėtį, strateginį, veiklos ir ugdymo planus, Gimnazijos vykdomus projektus bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų gamybinę ir finansinę padėtį (DK 47 str. 2d. ).

3.1.5. Prieš priimdamas sprendimą dėl grupės darbuotojų atleidimo iš darbo, Darbdavys privalo informuoti Profesinės sąjungos atstovus, su jais konsultuotis DK 47 str. 3 d. numatyta tvarka.

3.1.6. Tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų, darbo tvarkos taisyklių (DK 229 str.):

3.1.6.1. sudarant pamokų tvarkaraštį ar darbo laiko grafiką privalu atsižvelgti į mokytojo pedagoginį krūvį, techninio personalo darbo krūvį, nes laisvu nuo darbo Gimnazijoje laiku darbuotojas turi teisę dirbti kitoje įstaigoje.

3.1.6.2. papildomus darbus, nenumatytus sutartyje, galima skirti tik darbuotojo sutikimu,

3.1.6.3. esant galimybei kontrolinių, savarankiškų darbų užduotis ar kitus ugdymo procesui reikalingus dokumentus dauginti iš Gimnazijos lėšų,

3.1.6.4. investuoti į darbuotojų mokymą ir sudaryti sąlygas, kad jie dirbdami Gimnazijoje galėtų tobulinti savo profesinius įgūdžius ir kelti kvalifikaciją, priklausomai nuo gimnazijos finansinių galimybių.

3.1.7. Esant galimybei Profesinės sąjungos komitetui gerinti darbo sąlygas, suteikti patalpas darbui, apmokėti telefoninio ryšio šalies viduje išlaidas, dauginti Profesinės sąjungos veiklai būtinus dokumentus, saugoti Profesinės sąjungos archyvą, atitinkantį archyvo nuostatus, kartu su administracijos archyviniais dokumentais.

3.1.8. Įtraukti Profesinės sąjungos atstovus į nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui į darbą (iš darbo) tyrimą.

3.1.9. Profesinės sąjungos pirmininką kviesti į administracijos pasitarimus, kuriuose sprendžiami darbuotojų darbo apmokėjimo, sutaupytų lėšų skirstymo, darbo organizavimo, darbo saugos, darbo ir poilsio laiko bei kiti su Gimnazijos darbuotojais susiję socialiniai ir ekonominiai klausimai (DK 20, 22 str.).

3.1.10. Nutraukiant darbo sutartį Gimnazija privalo atsiskaityti su darbuotoju taip, kaip kaip reikalauja įstatymai.

3.1.11. Gautus darbuotojų prašymus, skundus ar pareiškimus išnagrinėti ir apie jų sprendimų eigą ar rezultatus informuoti pareiškėjus ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų.

3.2. Darbuotojų kolektyvo nariai įsipareigoja:

3.2.1. Dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus, tausoti darbdavio turtą (DK 228 str.).

3.2.2. Laikytis Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, galiojančių nuostatų, instrukcijų bei reglamentų reikalavimų, gerbti vienas kito teises, laikytis bendrai priimtų elgesio normų. Tausoti Gimnazijos turtą, racionaliai naudoti energijos išteklius, medžiagas, darbo drabužius, laikytis ir vykdyti visus saugos ir sveikatos sąlygų darbe, darbo higienos, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų.

3.2.3. Netoleruoti vagysčių, svaiginimosi alkoholiu, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis darbe atvejų.

3.2.4. Nuolat tobulinti profesines žinias ir patyrimą, siekiant išlaikyti bei tobulinti savo kvalifikaciją, įgyti naujų darbo įgūdžių arba persikvalifikuoti, tenkinant Gimnazijos reikmes ir interesus ir laikantis Švietimo įstatymo.

3.2.5. Pagal norminių teisės aktų nustatytą tvarką laiku tikrintis sveikatą (DK 265 str.).

3.2.6. Nutraukiant darbo sutartį, nustatyta tvarka atsiskaityti su Gimnazija ir perduoti materialines vertybes Gimnazijos direktoriaus paskirtam asmeniui.

3.2.7. Neorganizuoti streikų (ar kitų panašaus pobūdžio akcijų), jeigu Darbdavys vykdo Kolektyvinę sutartį ir nepažeidžia teisės aktų reikalavimų.

3.2.8. Jeigu Darbdavys nevykdo Kolektyvinės sutarties ir streikai (ar kitos panašaus pobūdžio akcijos) organizuojami bei skelbiami, yra veikiama DK 77 str., 78 str., 79 str. 80 str., 81 str. 82 str., 83 str., 84 str. 85 str. numatyta tvarka.

IV. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, VYKDYMAS IR PASIBAIGIMAS

4.1. Kolektyvinės sutarties projekto rengimą ir derybų tvarką nustato Darbdavys ir MPS bendru susitarimu ir tai įformina protokole, tačiau ne vėliau kaip likus 2-ms mėnesiams iki sutarties galiojimo pabaigos, atsiradus būtinybei, arba nors vienai pusei pasiūlius keisti arba papildyti sutartį.

4.2. Darbdavys ir MPS surenka darbuotojų pasiūlymus, pageidavimus.

4.3. Darbdavys įsipareigoja MPS, kaip darbuotojų atstovams, pateikti reikiamą informaciją apie gimnazijos ekonominę, socialinę padėtį bei darbo sąlygas.

4.4. Jei kolektyvinės sutarties projektui nepritaria šalių atstovai, atsižvelgdami į nurodytas pastabas ir pasiūlymus, jį pataiso, papildo ir per 15 dienų pakartotinai pateikia MPS ir darbuotojų kolektyvo susirinkimui svarstyti.

4.5. Pritarus kolektyvinės sutarties projektui, šalių atstovai ne vėliau kaip per 3 dienas kolektyvinę sutartį pasirašo.

4.6. Į darbą priimant naują darbuotoją, apie patį faktą ir atrinktus pokalbiui kandidatus informuoti Profesinės sąjungos pirmininką.

4.7. Su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu yra sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys (DK 256 str.). Visiškos materialinės atsakomybės sutartis įforminama raštu. Joje nustatoma, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima Darbdavys. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos tik su ūkvedžiu, bibliotekininkais, vyr. buhaltere, vyr. virėja. DK 255 str. nustatytais atvejais darbuotojas privalo atlyginti padarytą žalą. Atlygintinos žalos dydis nustatomas pagal DK 257 str., darbuotojo padarytos žalos išieškojimo tvarka DK 258 str.

4.8. Jei dėl darbuotojų aplaidumo, netinkamo pareigų atlikimo sugadintos priemonės, perduotos darbuotojui naudotis darbe – gali būti taikoma ribotoji materialinė atsakomybė (DK 254 str.). Su mokytojais, dirbančiais menų, technologijų, gamtos mokslų ir kituose kabinetuose, sporto salėje gali būti pasirašoma ribotosios atsakomybės sutartis kiekvieniems mokslo metams. Sutarties blanką parengia Darbdavys ar jo įpareigotas asmuo.

4.9. Priimant naują darbuotoją į darbą Darbdavys privalo pareikalauti iš jo atitinkamų dokumentų, leidžiančių vykdyti pareigas ir įrodančių tinkamą kvalifikaciją.

4.10. Priėmimas darbuotojo į darbą įforminamas direktoriaus įsakymu, su kuriuo darbuotojas supažindinamas pasirašytinai, be to, sudaroma rašytinė darbo sutartis (2 egz.), vienas egzempliorius paliekamas jam, antras saugomas darbuotojo asmens byloje.

4.11. Darbdavys įsipareigoja laikytis viešumo: panaudojant visas informavimo priemones skelbti visus atitinkamų organizacijų dokumentus, liečiančius Gimnazijos veiklą.

4.12. Mokytojai ir kiti darbuotojai įsipareigoja susipažinti su skelbiamais dokumentais pasirašytinai (esant būtinybei), o Darbdavys įsipareigoja apie Gimnazijoje priimamus sprendimus informuoti viešai visą kolektyvą raštu skelbimų lentoje.

4.13. Darbdavys įsipareigoja apie numatomą darbo sąlygų pasikeitimą (pedagoginio krūvio sumažėjimas, ugdymo planų pasikeitimas, gimnazijos uždarymas ir t.t.) pranešti profesinei sąjungai ir kiekvienam suinteresuotam darbuotojui.

4.14. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius, šioje Kolektyvinėje sutartyje (pagal DK 135 str. 5) numatoma: darbingo amžiaus asmenims, turintiems didesnį nepertraukiamą darbo stažą šioje darbovietėje; asmenims, kurie į Gimnaziją priimti dirbti perkėlimo tvarka, pertvarkant Širvintų miesto mokyklų tinklą (DK 30 str. 4 dalis); darbuotojai, turintys teisę į DK ir kituose įstatymuose numatytas garantijas; neįgalieji – LR Invalidų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 83-298) numatyta tvarka.

4.15. Kiekvieno mokytojo kontaktinių valandų krūvis aptariamas Gimnazijos dalykų ar dalykų blokų metodinėse grupėse. Metodinėse grupėse priimti sprendimai derinami su Gimnazijos direktoriumi.

4.16. Gimnazijos direktorius ir Profesinės sąjungos pirmininkas susitaria dėl tolesnio darbuotojų, gaunančių senatvės pensiją, darbo krūvio, prioritetą teikiant darbingo amžiaus darbuotojų sulygto darbo krūvio užtikrinimui, atsižvelgdami į gimnazijos galimybes (mokinių skaičių). Didesnis darbo krūvis skiriamas darbingo amžiaus darbuotojams.

4.17. Darbdavys negali be darbuotojo sutikimo reikalauti atlikti darbą, nenumatytą darbo sutartyje.

4.18. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu vykdomas pagal LR Darbo Kodekso atitinkamus straipsnius. Darbuotojas, norintis nutraukti darbo sutartį, privalo Darbdavį įspėti ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

4.19. Darbdavys negali atleisti savo iniciatyva darbuotojo – profesinės sąjungos nario, negavus profsąjungos sutikimo, išskyrus atvejus, kai organizacija likviduojama.

4.20. Mokytojams, išrinktiems į renkamus profesinės sąjungos organus, darbo teisės garantuojamos pagal LR Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnį.

4.21. Profesinės sąjungos narių ilgalaikius ir esminius darbinius interesus ir darbo santykius Darbdavys gali nagrinėti ir priimti sprendimus pritarus profesinės sąjungos grupės valdybai.

4.22. Mokytojų kvalifikacinė kategorija negali būti traktuojama aukščiau socialinių garantijų numatytų DK 135 str. ir kitų galiojančių įstatymų.

4.23. Sudarant tvarkaraštį, mokytojui, dirbančiam mažiau negu 18 kontaktinių valandų krūviu, sudaryti sąlygas dirbti nepilną darbo savaitę. Klasės vadovo darbas ir papildomi darbai, už kuriuos mokytojas gauna atlyginimą, turėtų būti atliekami gimnazijoje. Mokinių darbai gali būti taisomi ir ne gimnazijoje.

4.24. Sudarant tvarkaraštį, siekti, kad mokytojui gautųsi ne daugiau nei dvi – trys laisvos pamokos per dieną. Jeigu tarp mokytojo ir mokinio „tvarkaraščio“ interesų kyla konfliktas, tai prioritetas suteikiamas mokiniui.

4.25. Darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį su darbuotoju – profesinės sąjungos nariu, privalo gauti grupės profesinės sąjungos valdybos narių sutikimą.

V. DARBO APMOKĖJIMAS IR APSKAITA

5.1. Darbdavys įsipareigoja siekti, kad visi darbuotojai gautų teisingą atlyginimą už darbą.

5.2. Darbuotojams darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: iki einamojo mėnesio 25 dienos ir iki kito mėnesio 10 dienos. Darbuotojų prašymu, darbo užmokestis gali būti mokamas kartą per mėnesį. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams įteikiami asmeniškai.

5.3. Jeigu išmokėjimo terminai pažeidžiami, profesinė sąjunga pasilieka sau teisę veikti pagal LR įstatymus.

5.4. Mokytojams už pamokų pavadavimą, mokymą namuose mokama kaip už faktiškai pravestas kontaktines valandas pagal nustatytą koeficientą. Mokyti namuose mokinį turėtų to mokinio pastovus dalyko mokytojas.

5.5. Mokytojų mėnesinė alga nustatoma atsižvelgiant į turimą specialybę, kvalifikacinę kategoriją, stažą, Gimnazijos darbo užmokesčio fondą. Personalo atlyginimas priklauso nuo pareigybės dydžio ir steigėjo patvirtinto darbo užmokesčio fondo. Tarnybinių atlyginimų koeficientai, priemokos dydis nustatomas suderinus su Profesinės sąjungosatstovais, tvirtinami Direktoriaus įsakymu.

5.6. Darbdavys įsipareigoja mokytojui arba kitam darbuotojui sergant, keliant kvalifikaciją, organizuoti dėstomų dalykų ir kitų darbų pavadavimą, apmokant pavaduojančiam.

5.7. Darbdavys įsipareigoja užtikrinti nenutrūkstamą mokinių darbą. Mokytojas neturi teisės, be ypatingai svarbios priežasties, atsisakyti pavaduoti, jeigu turi laisvą dieną arba pamoką.

5.8. Esant piniginių lėšų ekonomijai, šalių susitarimu skirti premijas, atsižvelgiant į Gimnazijos Tarybos ir profesinės sąjungos nuomonę.

VI. DARBO IR POILSIO LAIKAS. SUSITARIMAS DĖL DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO, ATESTACIJOS ORGANIZAVIMO. ATOSTOGOS IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA

6.1. Darbas poilsio dienomis ar viršvalandinis darbas (diskotekų ar vakarėlių metu, išvykų ar ekskursijų metu) yra vykdomas tik susitarus su mokytoju ar darbuotoju, suteikiant poilsio dieną mokinių atostogų metu ar pridedant dieną prie kasmetinių atostogų arba taikant apmokėjimą pagal įstatymą, atsižvelgiant į mokytojo ar darbuotojo pageidavimą. Jeigu konsultacijos vyksta laisva mokytojo valia, susitarus su mokiniais, mokytojas negauna atlygio už šį darbą.

6.2. Kiekvienais mokslo metais birželio mėnesio pirmą savaitę mokytojai, dalykų ar dalykų blokų metodinėse grupėse pasiskirsto numatomą darbo krūvį. Administracija, aptarusi galimus pedagoginio krūvio pokyčius su MPS, paskirsto kiekvienam mokytojui pedagoginį darbo krūvį. Administracija turi teisę minimalioms pedagoginio krūvio korekcijoms į vieną ar į kitą pusę, priklausomai nuo gautų mokytis gimnazijoje mokinių prašymų rugsėjo 1 d., atsižvelgiant į įstatymo teikiamas garantijas konkrečiam darbuotojui.

6.3. Mokytojai įsipareigoja dirbti pagal pamokų arba neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštyje nurodytą darbo laiką ir vietą. Esant objektyvioms priežastims dėl darbo vietos ir laiko pasikeitimų, mokytojai iš anksto informuoja Administraciją. Visi pedagoginio krūvio perskirstymo klausimai turi būti derinami su mokytojais ir MPS.

6.4. Mokytojas tiesiogiai atsakingas už jam pavestą pedagoginį darbą, o taip pat už visą inventorių ir mokymo priemones esančias tame kabinete, kuriame jis dirba.

6.5. Mokymo ir ugdymo metodus kiekvienas pedagogas pasirenka pats.

6.6. Darbdavys sudaro sąlygas kiekvienam mokytojui ar darbuotojui kelti kvalifikaciją, atsitraukus nuo tiesioginio darbo, paliekant jam visą darbo užmokestį, mokant už 5 darbo dienas per mokslo metus.

6.7. Mokytojas privalo laikytis savo pareigos ir teisės kelti kvalifikaciją 5 darbo dienas per mokslo metus.

6.8. Darbdavys turi iš anksto informuoti pedagogus, kokia lėšų suma ir kokio pobūdžio kvalifikacijos tobulinimo veiklai jam skirta. Tai žinodamas pedagogas savo nuožiūra renkasi kokiuose kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose jis dalyvaus.

6.9. Administracija ar Metodinė taryba rengia ir teikia stvarstyti kolektyvui ugdymo proceso stebėsenos tvarką. Mėnesio veiklos plane nurodomas stebėsenos faktas ir tikslas. Mokytojas turi teisę nepriimti administracijos atstovo, be perspėjimo atvykusio stebėti pamokos.

6.10. Mokytojams skiriamos atostogos mokinių atostogų metu. Kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja vyriausybė savo nutarimais. Esant nenumatytoms aplinkybėms, komandiruotėms, stažuotėms, išvykoms ir t.t. – šalių susitarimu, išskyrus atvejus, numatytus LR Darbo kodekso 169 str.

6.11. Nemokamos atostogos dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų svarbesnių priežasčių bei jų trukmė suteikiamos šalims susitarus. Negalima darbuotojo išleisti nemokamų atostogų Darbdavio iniciatyva.

6.12. Valytojų, valgyklos darbuotojų, vairuotojo darbo laikas ir režimas nustatomas pagal administracijos patvirtintus darbo grafikus. Atostogų metu pagalbinis ir aptarnaujantis personalas įtraukiami dirbti ūkinius darbus, nereikalaujančius specialių žinių (smulkus remontas, darbai gimnazijos teritorijoje, gimnazijos apsauga ir kt.) nustatyto darbo laiko ribose.

6.13. Mokytojai, valytojos ir kiti darbuotojai budėti gimnazijos renginiuose gali būti skiriami tik pasirašę direktoriaus įsakymą. Už budėjimą renginiuose, kai viršijama darbo laiko trukmė, dirbusiems darbuotojams gali būti suteikiamas poilsio laikas mokinių atostogų metu arba apmokama pagal DK 193 str., 194 str.

6.14. Atostogų laiko suteikimo projektas skelbiamas iki gegužės 1 d. Dvi savaitės skiriamos atostogų grafiko derinimui. Gegužės mėnesį rašomas Gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo grafiko (DK 169 str. 2).

6.15. Keisti patvirtintame grafike nurodytą atostogų laiką galima tik darbuotojo prašymu arba sutikimu.

6.16. Atšaukti iš kasmetinių atostogų galima tik raštišku darbuotojo sutikimu, nurodant, kada darbuotojas pasinaudos likusiomis atostogomis (DK 173 str.).

6.17. Darbuotojo pageidavimu ir administracijai sutikus kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų. Mažiausia kasmetinių atostogų trukmė skiriama pagal darbuotojo raštišką prašymą.

6.18. Darbdavys (esant būtinybei) gali pakviesti MPS pirmininką (arba jo įgaliotą asmenį) dalyvauti direkcinės tarybos posėdžiuose, bei sudaro sąlygas profesinei sąjungai laisvai vykdyti savo veiklą pagal LR profesinių sąjungų įstatymą ir LMPS įstatus; esant galimybei suteikti darbo patalpas su visu būtinu inventoriumi, bei ryšių priemonėmis.

VII. SUSITARIMAS DĖL DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMO

7.1. Darbo drausmė Gimnazijoje užtikrinama sudarant organizacines ir ekonomines sąlygas normaliam našiam darbui. (DK 227 str.).

7.2. Apie darbuotojo šiurkštų darbo drausmės pažeidimą direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui ar ūkvedys turi nedelsdamas raštu pranešti Gimnazijos direktoriui. Gimnazijos vadovas turi teisę inicijuoti darbo drausmės pažeidimo fiksavimą ir tolesnį nagrinėjimą savo iniciatyva.

7.3. Drausminė nuobauda gali būti panaikinta pagal DK 244 str.

7.4. Įtarus, kad darbuotojas darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, pagal DK 123 str. gali būti nušalintas nuo darbo. Nušalinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-132 „Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos“.

VIII. SUSITARIMAS DĖL SAUGIŲ IR SVEIKŲ DARBO SĄLYGŲ

8.1. Darbdavys įsipareigoja kiekvienam darbuotojui sudaryti tinkamas, nekenksmingas, saugias ir sveikas darbo sąlygas (DK 259 str., 260 str, 261 str , 262 str , 263 str., 264 str., 265 str., ).

8.2. Gimnazijoje saugus darbas organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais. Darbuotojams parengtos ir Direktoriaus įsakymu patvirtintos Saugos ir sveikatos instrukcijos.

8.3. Darbuotojai privalo būti išmokyti ir instruktuoti saugiai dirbti su konkrečiomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis, valant langus, esančius aukščiau kaip 1,3 m nuo žemės paviršiaus ir atliekant kitus valytojų darbus laikytis administracinių, buitinių ir gamybinių patalpų valytojų saugos ir sveikatos instrukcijų. (DK 263 str.).

8.4. Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę privalomą priežiūrą atlieka Direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo.

8.5. Esant galimybei maitinimo paslaugas teikiantys ir techninio personalo darbuotojai aprūpinami darbo drabužiais, darbo avalyne ir asmeninėmis bei kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis pagal patvirtintas normas, o asmens higienos priemonėmis (muilu, rankšluosčiais ir kt.) – pagal ūkvedžio pateiktus ir Gimnazijos direktoriaus patvirtintus sąrašus ir normas.

8.6. Esant galimybei maitinimo paslaugas teikiantys ir techniniai darbuotojai darbo drabužius ir kabinetų užuolaidas skalbia Gimnazijoje.

8.7. Susidėvėję darbo drabužiai, avalynė keičiami naujais esant galimybei pagal surašytą aktą.

8.8. Darbdavys užtikrina, kad darbuotojai, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, tikrintųsi ją pagal sveikatos tikrinimo grafiką (DK 265 str. 5, 6).

8.9. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti nušalinamas nuo darbo, ir jam už tą laiką, kol pasitikrins sveikatą, darbo užmokestis nemokamas (DK 265 str. 7).

8.10.Susitarimų dėl saugių ir sveikų darbo sąlygų vykdymą kontroliuoja sutarties šalys.

IX. SUTARTIES VYKDYMAS IR KONTROLĖ

9.1. Kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir vykdoma laikantis joje numatytų terminų.

9.2. Ginčai sprendžiami vadovaujantis LR Darbo Kodeksu ir kitais įsakymais bei vyriausybės nutarimais.

9.4. Kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymo kontrolės teisės suteikiamos šalių atstovams, taip pat LR įstatymų įgaliotiems organams.

9.5. Lietuvos Seimui ir Vyriausybei priėmus naujus įstatymus ir nutarimus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą, abi sutarties šalys turi teisę peržiūrėti kolektyvinės sutarties turinį anksčiau numatyto termino. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami raštu, ir jie tampa neatskiriama sutarties dalimi.

9.6. Šalių atstovai ir asmenys, kalti dėl kolektyvinės sutarties nevykdymo, atsako pagal LR įstatymus.

9.7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir veikia 2 (dvejus) metus. Sutartis laikoma pratęsta ir toliau galiojančia, jei šalys, likus vienam mėnesiui iki jos galiojimo pabaigos, nepareiškė noro jos pakeisti ar nutraukti.

Gimnazijos direktorė Audronė Buzienė

LMPS pirminės organizacijos pirmininkas Romualdas Mikalajūnas