(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKA

Ankstesnių metų dokumentai


Gimnazijos vaiko gerovės komisija

Lina Janickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,

Rita Kamarauskienė, vyr. socialinė pedagogė, pirmininko pavaduotoja,

Vaida Babrauskienė, psichologė, narė,

Laima Razmienė, Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė,

Violeta Geigalienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, Ia klasės vadovė, narė,

Vilma Kalesnykaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, narė,

Daiva Erslavienė, technologijų mokytoja metodininkė, IVa klasės vadovė, narė,

Jūratė Griškevičienė, ekonomikos ir verslumo mokytoja, Ic klasės vadovė, narė,

Laimutė Kalesnykaitė, biologijos mokytoja metodininkė, komisijos sekretorė.


ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2020 m.

TVIRTINU

Gimnazijos direktorė

Audronė Buzienė

2020–02–

BENDROSIOS NUOSTATOS

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Vaiko gerovės komisijos planas gimnazijos metinio veiklos plano 2020 metams integrali dalis.

Vaiko gerovės komisijos plano paskirtis – numatyti veiklos  kryptis ir tikslus, suplanuoti veiklą, skirtą saugios, palankios ugdymosi aplinkos užtikrinimui, švietimo pagalbos teikimui, prevencinės veiklos organizavimui ir koordinavimui, bendradarbiavimui su gimnazijos bendruomene ir socialiniais partneriais.

Veiklos kryptys ir tikslai Vaiko gerovės komisijos veiklos plane 2020 metams numatyti vadovaujantis „Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 įsakymu Nr. V- 579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2d. įsakymo Nr. V-319 redakcija) ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-76.

KRYPTYS

  • Vertinant kiekvieno mokinio skirtybes palaikyti (užtikrinti) saugią, palankią mokymuisi aplinką, teikti švietimo pagalbą.
  • Prevencinės veiklos organizavimas ir vykdymas.
  • Bendradarbiavimas su gimnazijos bendruomene bei partneriais.

TIKSLAI

  • Kurti saugią, palankią mokymuisi aplinką, padėti sudaryti sąlygas mokinio savivaldžiam mokymuisi, skatinti mokinius siekti individualios pažangos;
  • Teikti psichologinę, socialinę pedagoginę ir socialinę  pagalbą, organizuoti  prevencines veiklas;
  • Bendradarbiauti su gimnazijos bendruomene, socialiniais partneriais

VEIKLA

Eil. Nr. Veikla Vykdymo terminai Atsakingi
1. Sudaryti gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2021 m. Iki 2020-12-30 VGK pirmininkė Lina Janickaitė, VGK nariai
2. Parengti VGK veiklos ataskaitą. 2020-06 mėn. VGK pirmininkė Lina Janickaitė
3. Organizuoti VGK posėdžius. 1-2 kartus per ketvirtį VGK pirmininkė Lina Janickaitė
Kurti saugią, palankią mokymuisi aplinką, padėti sudaryti sąlygas mokinio savivaldžiam mokymuisi, skatinti mokinius siekti individualios pažangos;
4. Organizuoti pokalbius su mokiniais, kurie be pateisinamos priežasties praleidžia daugiausiai pamokų. Visus mokslo metus VGK pirmininkė Lina Janickaitė, dalyvauja VGK nariai, klasės vadovas, mokinys, mokinio tėvai (globėjai,rūpintojai)
5. Organizuoti individualią pagalbą vengiantiems lankyti gimnaziją mokiniams. 2020 m. VGK pirmininkė Lina Janickaitė, dalyvauja VGK nariai, klasės vadovas, mokinys, mokinio tėvai (globėjai,rūpintojai)
6. Organizuoti susitikimus su pirmą pusmetį nepatenkinamais įvertinimais  baigusiais mokiniais. 2020 vasaris VGK pirmininkė Lina Janickaitė, dalyvauja VGK nariai, klasės vadovas, mokinys, mokinio tėvai (globėjai,rūpintojai)
7. Tyrimas. Individualių konsultacijų efektyvumas siekiant ugdymo(si) pažangos. 2020 m. kovo mėn. VGK pirmininkė Lina Janickaitė, komisijos nariai, klasių vadovai.
8. Organizuoti VGK pasitarimus teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, destruktyvaus elgesio klausimais. 1-2 kartus per mėnesį VGK pirmininkė Lina Janickaitė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė
9. Pirmokų adaptacijos tyrimas. 2020-09/10 mėn. Socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė, klasių vadovai
Teikti  psichologinę, socialinę pedagoginę ir socialinę  pagalbą, organizuoti  prevencines veiklas.
10. Tolerancijos ir bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimų ciklai mokiniams. 2020 m. Psichologė Vaida Babrauskienė,

socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė

11. Sąmoningumo stiprinimo mėnuo „Be Patyčių 2020“ 2020 m. kovas Psichologė Vaida Babrauskienė,

socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė

12. Patyčių prevencijos ir intervencijos programos koordinavimas.

 

Nuolat Psichologė Vaida Babrauskienė,

socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė

13. Organizuoti emocinio raštingumo ir bendravimo kompetencijų stiprinimo užsiėmimus mokiniams ir mokytojams. 2020 m. m. (pagal psichologo planą) Psichologė Vaida Babrauskienė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė
14. Teikti informaciją prevenciniais klausimais mokiniams, pedagogams, tėvams. Nuolat VGK nariai
15. Bendradarbiauti  ir organizuoti susitikimus su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis. Visus metus, pagal poreikį VGK pirmininkė Lina Janickaitė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė, socialiniai partneriai
16. Vykdyti mokytojų konsultavimą. Visus metus, pagal poreikį VGK nariai
SPECIALUS UGDYMAS
17. Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sąrašą.

Patvirtinti Pagalbos gavėjų sąrašą.

2020-01 mėn.

2020-09 mėn.

VGK pirmininkė Lina Janickaitė
18. Gavus mokymosi sunkumų turinčio mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą atlikti mokinio pirminį įvertinimą,  aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą PPT dėl specialiojo ugdymo skyrimo.

 

Visus mokslo metus, esant poreikiui VGK pirmininkė Lina Janickaitė, bendradarbiaujant su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais)
19. Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo (-si) rezultatus, konsultuoti baigiamųjų klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius dėl tolesnio mokymosi, padėti pasirinkti jų galias atitinkančias alternatyvas. Visus metus, esant poreikiui VGK pirmininkė Lina Janickaitė, bendradarbiaujant su klasių vadovais.
20. Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų) poreikių tenkinimą ir tęstinumą, konsultuoti mokytojus, mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) Visus metus VGK pirmininkė Lina Janickaitė, psichologė Vaida Babrauskienė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė
KRIZIŲ VALDYMAS
21. Įvertinti krizės aplinkybes, rengti krizės valdymo planą. Esant krizinei situacijai VGK pirmininkė Lina Janickaitė
22. Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą. Esant krizinei situacijai VGK pirmininkė Lina Janickaitė ,VGK nariai
23. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais. Kartą per metus VGK nariai

 

Planas metų eigoje gali būti koreguojamas.

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                Lina Janickaitė