(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Metodinė taryba

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinė taryba 2021–2022 m. m.

Diana Lesutienė – metodinės tarybos pirmininkė, fizikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

Lada Kriščiūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

Rasa Baranauskienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Daiva Erslavienė – menų, technologijų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė, technologijų mokytoja metodininkė;

Violeta Geigalienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja;

Laimutė Kalesnykaitė – gamtos mokslų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė;

Nijolė Lubienė – matematikos ir informatikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja ekspertė;

Daiva Piškinienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, geografijos mokytoja metodininkė.


DOKUMENTAI

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija mokinių pasiekimų ir asmeninės pažangos vertinimo tvarkos aprašas, Įsakymas, Priedas Nr.1 (dalykų vertinimo nuostatos), Priedas Nr. 2 (I–II klasių mokiniams), Priedas Nr. 3 (III–IV klasių mokiniams)

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS PARAIŠKA VADOVĖLIAMS 2021 M. (PRITARTA GIMNAZIJOS TARYBOJE 2021-03-08 (PROTOKOLO NR. 13)

METODINĖS TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

METODINĖS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS SĖKMINGUMO ANALIZĖ

METODINĖS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS PARAIŠKA VADOVĖLIAMS 2020 M.

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ APRAŠAS;  METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ TEMOS 2019–2020 M. M.;   KLASĖS MOKINIŲ PASIRINKTŲ METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ TEMŲ LENTELĖ 2019–2020 M. M.,  Mokinių pasirinkti darbai

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS, PRIEDAS NR.2

METODINĖS TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS PARAIŠKA VADOVĖLIAMS 2019 M.

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS BEI JŲ APSKAITOS, SAUGOJIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI, NUOSTATŲ PAKEITIMAS

METŲ MOKYTOJO RINKIMŲ NUOSTATAI (PAKEITIMAS)

METŲ MOKINIO RINKIMŲ NUOSTATAI (PAKEITIMAS)

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“  MOKYKLŲ LYDERYSTĖS INICIATYVŲ RENGINYS-METODINĖ DIENA  „Mokinio asmeninės pažangos vertinimas – nuo apmąstymų prie instrumentų“ 

 

 


ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus

2011-11-24 įsakymu Nr. V-39

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

Nuostatų pakeitimas

I. NUOSTATAI SKIRTI

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų metodinės tarybos nariams.

II. NUOSTATŲ PAGRINDIMAS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. ISAK – 1781.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Metodinės tarybos tikslai:

1.1 Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

1.2 Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.

1.3 Skleisti pedagoginės ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją.

  1. 2. Nuostatai nustato:

2.1 Metodinės tarybos struktūrą.

2.2 Pagrindinę veiklą.

2.3 Metodinės tarybos nario teises ir pareigas.

2.4 Nuostatų galiojimą.

3. Nuostatų parengimo pagrindas:

3.1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinės tarybos posėdžio protokolas Nr. 2, 2011-11-10.

3.2. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr.V-39

 

4 . Metodinės tarybos sudarymas ir struktūra:

4.1. Gimnazijos metodinė taryba (toliau – GMT) yra savivaldos organizacija, kuri sudaroma iš gimnazijos pedagogų.

4.2. Metodinę tarybą sudaro metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių pirmininkai. Veiklą koordinuoja gimnazijos direktorius.

4.3. Metodinei tarybai vadovauja metodinės tarybos pirmininkas.

4.4. Metodinės tarybos pirmininkas išrenkamas atviru balsavimu, balsų dauguma, mokytojų tarybos posėdyje mokslo metų pradžioje kas dveji metai.

4.5. Metodinių grupių pirmininkai renkami dvejiems mokslo metams.

4.6. Į metodinės tarybos posėdžius gali būti kviečiami konsultantai: psichologas, spec. pedagogas, bibliotekos vedėja ir kt. kompetentingi asmenys pagal situaciją.

4.7. Metodinės tarybos nuostatai gali būti keičiami arba papildomi gimnazijos tarybos iniciatyva aprobavus metodinės tarybos posėdyje 2/3 narių pritarimu.

5. Metodinės tarybos veikla:

5.1. Rengia metų metodinės veiklos programą.

5.2. Renkasi vieną kartą per ketvirtį pagal patvirtintą grafiką

5.3. Organizuoja gimnazijoje metodinę veiklą, kartu su gimnazijos vadovu, pavaduotoju ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus.

5.4. Koordinuoja gimnazijos metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.

5.5. GMT svarsto klausimus, susijusius su ugdymo proceso efektyvinimu: mokytojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, gerosios patirties kaupimą ir sklaidą, ugdymo turinio įsisavinimo ir proceso organizavimą; metodinių grupių veiklą; tyrimus, susijusius su ugdymo proceso analize.

5.6. Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.

5.7. Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.

5.8. Kartu su gimnazijos vadovu, jo pavaduotoju ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą.

5.9. Prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.

5.10. Teikia siūlymus metodinėms grupėms, gimnazijos vadovui, jo pavaduotojams, rajono metodinei tarybai.

5.11. Siūlo skatinti mokytojus.

5.12. Protokoluoja metodinės tarybos posėdžius.

5.13. GMT posėdžio darbotvarkė sudaroma pagal metodinės tarybos planą, remiantis gimnazijos administracijos ir metodinių grupių teikiamais pasiūlymais.

5.14. GMT posėdžiuose išsakoma nuomonė darbotvarkės klausimais ir priimami sprendimai.

5.15. GMT nutarimai priimami balsų dauguma.

5.16.GMT už veiklą atsiskaito mokslo metų pabaigoje (rugpjūčio mėn.) mokytojų tarybos posėdyje.

6. Metodinės tarybos nario teisės ir pareigos:

 

Teisės:

6.1. Laisvai rinktis veiklos formas ir metodus.

6.2.Dalyvauti gimnazijos darbo grupėse rengiant dokumentus, svarstant gimnazijos perspektyvas.

6.3. Dalyvauti konkursuose su savo ir mokinių atliktais darbais.

6.4. Dalyvauti visuomeninėse ir profesinėse organizacijose, savišvietos, kultūrinėse grupėse, dalykinėse ir metodinėse sekcijose, būreliuose ir susivienijimuose.

6.5. Teikti pasiūlymus dėl mokyklos vadovų vadybinės ir mokytojų pedagoginės veiklos.

6.6. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

6.7. Dalyvauti sprendžiant problemas, iškilusias pedagogų veikloje.

6.8. Naudotis internetu, kompiuteriais ir kitomis gimnazijoje esančiomis informacijos priemonėmis.

Pareigos

6.9. Dalyvauti metodinės tarybos posėdžiuose.

6.10. Ieškoti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančių pedagoginės veiklos efektyvumo formų ir metodų.

6.11. Laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų.

6.12. Padėti mokytojams kaupti dalykines, pedagogines ir psichologines žinias.

6.13. Skatinti kelti kvalifikacjją ir teikti pagalbą besiatestuojantiems mokytojams.

6.14. Analizuoti metodinę veiklą.

6.15. Konsultuoti metodines grupes dėl pedagoginės veiklos dokumentų tvarkymo.

6.16.Rūpintis mokymo priemonių, vadovėlių užsakymu gimnazijoje,pristatyti siūlymus gimnazijos tarybai.

6.17. Laikytis metodinės tarybos nuostatų.

6.18. Atlikti patariamąjį eksperto darbą.

IV. NUOSTATŲ GALIOJIMAS

  1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinės tarybos nuostatams pritarta Metodinės tarybos posėdyje 2011-11-10, protokolo Nr.2.
  2. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinės tarybos nuostatai nustoja galioti patvirtinus naują tvarką.