(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Tėvų komitetas

Gimnazijos tėvų komitetas 2020–2021 m. m.

Agnė Miliukienė – pirmininkė

Nariai: Alina Bakšienė, Vaiva Daugėlienė, Diana Bakšanskienė, Rasa Buzienė, Eglė Smailienė, Rima Jasevičienė, Oksana Graužinienė, Vita Voverienė, Aušra Navalinskienė, Daiva Diana Čatrauskienė, Jolita Matulienė, Marijonas Micka.


 

PATVIRTINTA

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus

gimnazijos direktoriaus

2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-8

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS

 

TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI

 

 

 

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiuose nuostatuose apibrėžiama Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Tėvų komiteto sudėtis, rinkimų tvarka, komiteto narių funkcijos, teisės ir pareigos, veiklos organizavimas.

1.2. Gimnazijos tėvų komitetas (toliau – Tėvų komitetas) – nuolat veikiantis tėvų bendruomenės sambūris, dalyvaujantis gimnazijos veiklos planavime, atstovaujantis mokinių tėvams (globėjams).

1.3. Tėvų komitetas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos bei Tėvų komiteto nuostatais.

1.4. Tėvų komiteto nuostatai aptariami Tėvų komiteto posėdyje ir teikiami tvirtinti gimnazijos direktoriui.

2. Pagrindinė veikla ir funkcijos

2.1. Tėvų komitetas ir jo nariai atlieka šias funkcijas:

2.1.1. svarsto Tėvų komiteto nuostatus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo;

2.1.2. telkia mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) bendradarbiavimui su mokytojais bei pagalbą mokiniui teikiančiais specialistais;

2.1.3. palaiko mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ryšius, domisi mokinių ugdymu (-si);

2.1.4. pagal poreikį dalyvauja įgyvendinant gimnazijos tikslus bei uždavinius, gimnazijos veiklos planavime ir planų įgyvendinime, sprendžiant iškilusias problemas;

2.1.5. teikia pasiūlymus gimnazijos administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo;

2.1.6. pataria organizuojant ir įgyvendinant neformalią veiklą;

2.1.7. reikalui esant, padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, pamokų lankymo bei kitas problemas;

2.1.8. bendradarbiauja su gimnazijos administracija sprendžiant ūkinius klausimus;

2.1.9. svarsto gimnazijos administracijos ir gimnazijos tarybos pateiktus klausimus;

2.1.10. koordinuoja ir skatina klasių tėvų komitetų veiklą, svarsto klasių tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus gimnazijos tarybai ir/ar gimnazijos administracijai;

2.1.11. talkina gimnazijos administracijai ir gimnazijos tarybai ieškant gimnazijos rėmėjų;

2.1.12. padeda administracijai spręsti iškilusias problemas savivaldos institucijose.

3. Gimnazijos tėvų komiteto sudėtis, rinkimų tvarka, valdymas

3.1. Pirmajam Gimnazijos tėvų komiteto posėdžiui (iki Tėvų komiteto pirmininko išrinkimo) pirmininkauja gimnazijos direktorius.

3.2. Tėvų komitetą sudaro deleguoti klasės tėvai (iš kiekvienos klasės po vieną), komiteto sudėtis kiekvienų metų rugsėjo mėn. iš dalies atnaujinama.

3.3. Tėvų komiteto pirmininkas renkamas Gimnazijos tėvų komiteto posėdžio metu, balsų dauguma, trijų metų kadencijai.

3.4. Bendru sutarimu išrenkamas pavaduotojas, sekretorius renkamas kiekvieno susirinkimo metu.

3.5. Tėvų komiteto pirmininkas organizuoja komiteto veiklą, organizuoja posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jam nedalyvaujant jo funkcijas vykdo pavaduotojas.

3.6. Tėvų komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus, reikalui esant, organizuojami neeiliniai susirinkimai.

3.8. Tėvų komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja 2 / 3 visų komiteto narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

3.9. Gimnazijos tėvų komitetas renkamas dvejiems mokslo metams, komiteto pirmininkas apie komiteto veiklą mokinių tėvus informuoja visuotiniame tėvų susirinkime.

4.0. Posėdžiai turi būti protokoluojami.

4. Pagrindinės teisės ir pareigos

4.1. Tėvų komiteto nariai turi šias teisės:

4.1.1. dalyvauti rengiant pagrindinius gimnazijos dokumentus: gimnazijos nuostatus, metinius veiklos planus, strateginį veiklos planą, ugdymo planus;

4.1.2. gauti reikalingą informaciją iš gimnazijos savivaldos ir/ar administracijos;

4.1.3. teikti pasiūlymus gimnazijos tarybai ir/ar administracijai.

4.2. Tėvų komiteto narių pareigos:

4.2.1. laikytis šių nuostatų;

4.2.2. pagal galimybes dalyvauti Tėvų komiteto posėdžiuose;

4.2.3. vykdyti Tėvų komiteto sprendimus;

4.2.4. reikalui esant, kartu su mokytojais bei mokiniais, spręsti iškilusias problemas;

4.2.5. padėti įgyvendinti gimnazijos veiklos planus.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Gimnazijos tėvų komiteto nuostatai gali būti keičiami Gimnazijos tėvų komiteto iniciatyva. Tėvų komiteto nuostatų pakeitimus ar naujus nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius.

5.2. Tėvų komiteto atsistatydinimo atveju, renkamas naujas Gimnazijos tėvų komitetas vadovaujantis šiuose nuostatuose nustatyta rinkimų tvarka.