(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Mokinių taryba

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA 

Mokinių tarybos narių sąrašas 

2020–2021 m. m.

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Klasė
1 Laisvydas Baronas IVa
2 Vytautė Lisauskaitė IVa
3 Austėja Lebedinskaitė IVb
4 Kostas Barauskas IVb
5 Lukas Voveris IVb
6 Samanta Vaidakaitė IVb
7 Justinas Blažys IVc
8 Paulė Vinčaitė IVc
9 Gabija Vercinskaitė IVc
10 Rugilė Petuškaitė IVc
11 Donatas Makačinas IIIa
12 Gabrielė Drublionytė IIIa
13 Mingailė Vasiliauskaitė IIIa
14 Arvilė Strazdaitė IIIb
15 Austėja Vasiliauskaitė IIIc
16 Karolina Radžiūnaitė IIIc
17 Kajus Valavičius IIa
18 Laura Kochanauskaitė IIa
19 Miglė Lipinskaitė IIa
20 Neila Meškutavičiūtė IIa
21 Reda Adomavičiūtė IIa
22 Rugilė Pociūtė IIa
23 Simona Zarubaitė IIa
24 Eglė Maslinskaitė IIb
25 Kornelija Polonskaitė IIb
26 Martynas Jonas Buzys IIb
27 Gabija Kaminskytė IIc
28 Kamilė Rakštytė IIc
29 Arnas Paliulis IId
30 Modesta Bakšanskytė IId
31 Gustė Kojytė Ia
32 Eglė Žygytė Ib
33 Kotryna Janukaitytė Ic

 Mokinių tarybos pirmininkas  Martynas Jonas Buzys

Pavaduotojas   Justinas Blažys

Sekretorius  Karolina Radžiūnaitė

Finansų ministras  Mingailė Vasiliauskaitė

______________________________________________________________________________________________

Seniūnai ir pavaduotojai

 

Klasė Seniūnas Pavaduotojas
Ia Gustė Kojytė Gabija Stankevičiūtė
Ib Eglė Žygytė Jokūbas Purvaneckas
Ic Kotryna Janukaitytė Karolina Pimpytė
IIa Reda Adomavičiūtė Kajus Valavičius
IIb Eglė Maslinskaitė Benas Bartusevičius
IIc Kamilė Rakštytė Nedas Drublionis
IId Modesta Bakšanskytė Nikolė Vaitkūnaitė
IIIa Donatas Makačinas Adrijana Romaškaitė
IIIb Arvilė Strazdaitė Danielė Marovaitė, Martynas Valavičius
IIIc Karolina Radžiūnaitė Kornelija Smailytė
IVa Vytautė Lisauskaitė

Karina Ašebergaitė,

Irmantas Savka

IVb Lukas Voveris Austėja Lebedinskaitė
IVc Paulė Vinčaitė Vytenis Lisauskas

_______________________________________________________________________________________

 ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA 

Mokinių tarybos veiklos planas

2020–2021 m. m. 

Tikslai:

 1. Ugdyti laisvą, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę;
 2. Ginti mokinių teise ir interesus;
 3. Kurti gimnazijoje draugiškumo ir tarpusavio supratimo atmosferą. 

Uždaviniai:

 1. Siekti aktyvesnio mokinių dalyvavimo gimnazijos veikloje;
 2. Skatinti konstruktyvų mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą;
 3. Kurti palankesnę gimnazijos kultūrą. 

I pusmetis 

Rugsėjo mėnuo

 • MT pirmininko rinkimai, pasiskirstymas pareigomis;
 • Veiklos plano kūrimas;
 • Bendradarbiavimas su LMS. 

Spalio mėnuo 

 • Mokytojų dienos organizavimas;
 • Gerų darbų dienos.

Lapkričio mėnuo

 • Išvyka į gyvūnų globos namus;
 • Tolerancijos ir Draugo dienos organizavimas;
 • MT narių krikštynos;
 • MT narių ir mokytojų diskusija „Kas lemia gimnazijos kultūrą?“ 

Gruodžio mėnuo

 • Kalėdų eglutės puošimas;
 • Mokytojų senjorų sveikinimas;
 • Apsilankymas slaugos skyriuje ir jame esančių ligonių sveikinimas. 

Sausio mėnuo

 • Laisvės gynėjų dienos minėjimas;
 • Filmų vakaras;
 • Pyragų kepimo akcija.

P.S. Numatytus renginius ar susirinkimus, jų datas mokinių taryba, esant būtinybei,  gali koreguoti ar keisti. 

Mokinių tarybos pirmininkas                                                                                                   Lukas Voveris


MOKINIŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS                                                                      


PATVIRTINTA

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus

2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-27

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Mokinių savivalda yra demokratinė mokinių savivaldos institucija.

1.2. Mokinių savivalda veikia narių iniciatyvos pagrindu, vadovaudamasi šiais principais: demokratiškumo, atvirumo, pilietiškumo, akademinės veiklos, lygiateisiškumo, kolegialumo ir iniciatyvumo.

1.3. Mokinių savivalda yra ne pelno siekianti organizacija.

1.4. Mokinių savivalda veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatais ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais teisės aktais.

1.5. Mokinių savivaldos būstinė: Vilniaus g. 69, LT – 19121, Širvintos.

1.6. Nuostatuose naudojamos sąvokos:

Vadovas – demokratiškumo principais Mokinių savivaldoje veikiantis, renkamas mokinys, užimantis vadovaujančias jos pareigas;

Nuostatai – Mokinių savivaldos nuostatai;

Gimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Rinkimų komisija – yra rinkimų organizavimo bei vykdymo mokykloje institucija.

Mokinių savivalda – mokyklos Mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sudaryta iš visuotinių rinkimų metu išrinkto Vadovo ir savanorystės pagrindais veikiančių mokyklos moksleivių.

Mokinių savivaldos narys – Mokinių savivaldos Vadovas ar savanoris Mokinių savivaldoje.

II. MOKINIŲ SAVIVALDOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Tikslasatstovauti mokinių interesams, sprendžiant su mokiniais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą mokykloje ir už jos ribų.

2.2. Uždaviniai:

2.2.1. skatinti mokinių įsitraukimą į gimnazijos veiklos organizavimo procesus;

2.2.2. organizuoti gimnazijos mokinių poreikius atitinkančius renginius gimnazijoje;

2.2.3. bendradarbiauti su kitomis Širvintų, kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio mokyklomis, organizacijomis;

2.2.4. bendradarbiaujant su gimnazijos taryba bei administracija, skatinti nuolatinį gimnazijos progresą;

2.2.5. vykdoma veikla ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės vertybes;

2.2.6. siekti Mokinių savivaldos finansavimo.

III. MOKINIŲ SAVIVALDOS STRUKTŪRA

3.1. Mokinių savivaldą sudaro visuotinių rinkimų metu išrinktas Vadovas ir Mokinių savivaldos nariai savanoriai.

3.2. Vadovas vadovauja Mokinių savivaldai, organizuoja jos darbą ir laikosi kitų Nuostatų 6 punkte nurodytų teisių ir pareigų.

3.3. Mokinių savivaldos nariai atstovauja visiems gimnazijos mokiniams, organizuoja ir aktyviai dalyvauja veikloje ir laikosi kitų Nuostatų 7 punkte nurodytų teisių ir pareigų.

IV. VADOVO IŠRINKIMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS

4.1. Vadovu gali būti renkamas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos II-oje ar vyresnėje klasėje besimokantis mokinys.

4.2. Vadovo kadencija trunka dvejus metus.

4.3. Rinkimų procedūra:

4.3.1. rinkiminis laikotarpis prasideda likus ne mažiau kaip mėnesiui iki rinkimų datos, jo pradžia yra laikoma Rinkimų komisijos sudarymo data. Rinkimų komisiją sudaro 5 nariai: 3 mokiniai ir 2 Mokyklos tarybos deleguoti atstovai. Teikti mokinių atstovų kandidatūras gali bet kuris II-oje ar vyresnėje klasėje besimokantis mokinys, o atstovai išrenkami specialiai tam numatyto Mokinių savivaldos posėdžio metu;

4.3.2. mokinių taryba nustato rinkiminės agitacijos pradžią, reikalingų kandidatų dokumentų (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas) pateikimo datą, debatų tvarką, laiką ir vietą;

4.3.3. rinkimų dieną komisija vykdo rinkimus: išdalina balsavimo biuletenius, skaičiuoja balsus, pildo balsavimo protokolą, rūpinasi rinkimų skaidrumu ir bendra tvarka, skelbia rezultatus.

4.4. Vadovo atsistatydinimas, nušalinimas ir pirmalaikiai rinkimai:

4.4.1. vadovas gali atsistatydinti iš pareigų savo noru, apie tai pranešdamas raštiškai arba žodžiu Mokinių savivaldos posėdžio metu;

4.4.2. Mokinių savivalda, pastebėjusi, kad Vadovo veikla prieštarauja šiems Nuostatams, įteikia jam raštą su nurodytais argumentais ir, jei yra, kitomis nepasitikėjimo priežastimis, bei suteikia galimybę Vadovui pasiaiškinti ir pasitaisyti. Jei per mėnesį Mokinių savivalda vis dar yra nepatenkinta Vadovo darbu, vykdomas slaptas balsavimas dėl Vadovo nušalinimo. Vadovas yra nušalinamas, jei už tai pasisako bent ⅘ visų Mokinių savivaldos narių, nušalintas Vadovas netenka visų savo teisių ir pareigų;

4.4.3. pasitraukus Vadovui, per savaitę suorganizuojamas posėdis, kurio metu Mokinių savivalda balsų dauguma išrenka laikinai einantį pareigas Vadovą. Per tris savaites po Vadovo pasitraukimo, laikinai einantis pareigas Vadovas ir Mokinių savivalda skelbia naujus rinkimus, kurių metu renkamas naujas Vadovas pagal Nuostatų 4.3. punktą.

V. MOKINIŲ SAVIVALDOS SUDARYMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS

5.1. Mokinių savivaldos sudarymas:

5.1.1. Mokinių savivaldos pritarimu nauji nariai gali būti priimami visus mokslo metus;

5.1.2. Mokinių savivaldos nariu gali tapti visi mokiniai;

5.1.3. Mokinių savivaldos nario kadencija trunka neribotą laiką.

5.2. Mokinių savivaldos narys gali atsistatydinti, pateikdamas bet kokios formos argumentuotą prašymą Vadovui.

5.3. Mokinių savivaldos nario nušalinimas:

5.3.1. Mokinių savivaldos narį pašalinti gali siūlyti Vadovas ir/ar Mokinių savivaldos nariai dėl šiurkščių Nuostatų, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatų ir Mokinio taisyklių pažeidimų, nuolatinio savo pareigų nevykdymo, nedalyvavimo posėdžiuose.

5.3.2. Narys pašalinamas Mokinių savivaldos slaptu balsavimu, už tai balsavus ⅔ visų Mokinių savivaldos narių.

VI. SAVIVALDOS VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS

6.1. Užtikrina, kad Mokinių savivaldos veikla būtų vykdoma vadovaujantis šiais Nuostatais.

6.2. Planuoja, organizuoja ir pirmininkauja Mokinių savivaldos posėdžiams.

6.3. Stebi Mokinių savivaldos posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

6.4. Kartu su Mokinių savivaldos nariais rengia ir vykdo veiklos planą einamiesiems mokslo metams.

6.5. Atstovauja gimnazijos mokiniams, priimant sprendimus gimnazijoje ir už jos ribų.

6.6. Bendradarbiauja su kitomis mokyklomis ir organizacijomis.

6.7. Kadencijos viduryje ir pabaigoje teikia viešai prieinamą Mokinių savivaldos veiklos ataskaitą.

6.8. Vadovas yra Mokinių savivaldos narys ir vadovaujasi Mokinių savivaldos nariui priskiriamomis pareigomis ir teisėmis.

VII. MOKINIŲ SAVIVALDOS NARIO PAREIGOS IR TEISĖS

7.1. Laikytis Nuostatų.

7.2. Teikti siūlymus dėl Mokinių savivaldos veiklos.

7.3. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems gimnazijos mokiniams.

7.4. Lankyti ir aktyviai dalyvauti Mokinių savivaldos posėdžiuose.

7.5. Informuoti mokinius apie Mokinių savivaldos posėdyje priimtus nutarimus.

7.6. Vykdyti Mokinių savivaldos priimtus nutarimus.

7.7. Reprezentuoti gimnaziją už jos ribų.

VIII. MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

8.1. Mokinių savivaldos posėdžiai.

8.1.1. Pirmojo posėdžio organizavimas:

8.1.1.1. pirmasis posėdis kviečiamas ne vėliau kaip per dvi savaites nuo naujo Vadovo išrinkimo;

8.1.1.2. Mokinių savivaldos posėdžių dieną ir laiką priima visi Mokinių savivaldos nariai bendru nutarimu;

8.1.1.3. Mokinių savivaldos sekretorių skiria Vadovas, Mokinių savivaldos pritarimu;

8.1.1.4. Mokinių savivaldos nariai yra supažindinami su Nuostatais;

8.1.2. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka:

8.1.2.1. Mokinių savivaldos posėdžiai ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį;

8.1.2.2. visi posėdžiai yra protokoluojami, protokolai yra pasiekiami kiekvienam Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bendruomenės nariui;

8.1.2.3. posėdis laikomas įvykusiu, jeigu į jį susirenka ⅗ Mokinių savivaldos narių.

8.2. Savivalda, veikdama darbų pasiskirstymo principu, atlieka šias funkcijas:

8.2.1. atstovavimas;

8.2.2. dokumentų tvarkymas;

8.2.3. veiklų organizavimas;

8.2.4. vidinė ir išorinė komunikacija;

8.2.5. veiklos atskaitomybė;

8.2.6. tarpmokyklinis bendradarbiavimas.

8.3. Mokinių savivaldos veiklos efektyvumo vertinimui naudojamas Mokinių savivaldos veiklos standartas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Nuostatai yra viešas dokumentas.

9.2. Nuostatų originalas saugomas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje.

9.3. Nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių savivaldos veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių savivaldos nariai.

9.4. Nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami, jei tam pritaria ⅘ visų Mokinių savivaldos narių.

9.5. Nuostatai tvirtinami gimnazijos vadovo įsakymu.


Mokinių tarybos vykdytos apklausos rezultatai (apklausta 177 mokiniai)

Lentelės, diagramos