(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Korupcijos prevencija

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020–2022 M.

PATVIRTINTA

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus

gimnazijos direktoriaus 2020 m. vasario 7d.

įsakymu Nr. V-14

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020–2022 M.

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimui.
 2. Programa grindžiama korupcijos prevencija, gimnazijos bendruomenės narių antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
 3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

 1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, įgyvendindama 2013–2022 metų valstybinės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas. Gimnazijoje įgyvendinamos pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo programos. Kitos veiklos rūšys – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, nuoma, mokinių maitinimas, vairavimo mokymas.
 2. Gimnazija išduodama mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus laikosi griežtos atskaitomybės Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui. Gimnazijos direktorius, vyriausias buhalteris kasmet atsiskaito už ūkinę – finansinę veiklą Gimnazijos tarybai, Mokytojų tarybai, Širvintų rajono savivaldybės tarybai.
 3. Gimnazijos svetainėje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, Gimnazijos veiklos planas, Gimnazijos strateginis planas, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) ataskaitos. Gimnazijos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant gimnazijos biudžeto poreikius, sprendžiant lėšų taupymo klausimus. Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės tarybai.
 4. Direktorius ir gimnazijos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę privačių interesų deklaracijas.
 5. Kasmet mokslo metų pradžioje mokiniai ir mokinių tėvai supažindinami su „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“. III. PRINCIPAI
 1. Kovos su korupcija programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

9.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

9.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

9.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

9.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai.

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. TIKSLAS – užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą gimnazijoje formuojant bendruomenės narių pilietinę antikorupcinę poziciją, didinant teisinį sąmoningumą.
 2. UŽDAVINIAI:

12.1. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami gimnazijos bendruomenei;

12.2. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą antikorupcinio švietimo priemonių įgyvendinimą;

12.3. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją, plėtoti antikorupcinę kultūrą.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 1. Programa vykdoma pagal programos įgyvendinimo priemonių planą, kuris nustato įgyvendinimo priemones, laiką, atsakingus asmenis.
 2. Programą vykdo visi gimnazijos darbuotojai.
 3. Antikorupcinio ugdymo programos yra integruojamos į dorinio ugdymo (etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos, ekonomikos mokomuosius dalykus bei klasių valandėles.
 4. Kiekvienų metų sausio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai teikiama gimnazijos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo už einamuosius metus ataskaita.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kovos su korupcija programa ir priemonių planas skelbiamas gimnazijos svetainėje.
 2. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo ir sudaryta darbo grupė.

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2021 METAMS

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Tikslas Laukiamas rezultatas Vykdymo laikas Vykdytojas
1. Korupcijos prevencijos programos pristatymas ir programos skelbimas gimnazijos tinklalapyje Padėti išvengti korupcijos pasireiškimo atvejus. Informuoti gimnazijos bendruomenę apie mokykloje vykdomą antikorupcijos programą Gimnazijos bendruomenė supažindinama su prevencinėmis priemonėmis korupcijos pasireiškimui Nuolat Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, informacinių technologijų  mokytoja Diana Lesutienė
2. Organizuoti seminarus (mokymus) gimnazijos darbuotojams antikorupcijos prevencijos temomis Stiprinti darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą Gimnazijos darbuotojai bus geriau informuoti apie korupcijos prevencijos sistemą ir konkrečias prevencines priemones Pagal poreikį Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė
3. Viešai skelbti gimnazijos interneto puslapyje informaciją apie laisvas darbo vietas Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į ugdymo įstaigą Nuolat Direktorė Audronė Buzienė
4. Parengti gimnazijos vadovo metinę ataskaitą, pristatyti mokyklos bendruomenei Supažindinti gimnazijos bendruomenę Gimnazijos sprendimai atviri, skaidrūs ir prieinami gimnazijos bendruomenei

Sausio mėn. (mokytojų taryba);

Gruodžio mėn. (mokiniai, mokinių tėvai)

Direktorė Audronė Buzienė
5. Internete skelbti informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu Įvardyti, kokia informacija turi būti paskelbta viešai, nustatyti atsakomybę už šios tvarkos procedūrų nesilaikymą ir kt. Užtikrinamas viešumas Pagal poreikį Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė Valda Maslinskienė
6. Kontroliuoti gimnazijai gautos paramos, spec. lėšų panaudojimą Užtikrinti skaidrų lėšų naudojimą ugdymo įstaigoje Nuolat Direktorė Audronė Buzienė
7. Antikorupcinio ugdymo programos integravimas į dorinio ugdymo (etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos pamokas Prevencinė veikla (mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė) Formuojamos antikorupcinės nuostatos Mokslo metų eigoje Dalykų mokytojai
8. Konkursas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti Prevencinė veikla Formuojamos antikorupcinės nuostatos Kasmet, gruodžio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, klasių vadovai
9. Klasės valandėlės Atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes Ugdomos antikorupcinės nuostatos Per mokslo metus Klasių vadovai
10. Atlikti mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą Kasmet atliekamas pasirinktos mokyklos veiklos srities, kurioje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas. Pateikiamos rekomendacijos ir išvados. Kasmet vykdoma pateiktų rekomendacijų vykdymo kontrolė. 2021–2022 III ketvirtis Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė.

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2020 METAMS

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Tikslas Laukiamas rezultatas Vykdymo laikas Vykdytojas
1. Korupcijos prevencijos programos pristatymas ir programos skelbimas gimnazijos tinklalapyje Padėti išvengti korupcijos pasireiškimo atvejus. Informuoti gimnazijos bendruomenę apie mokykloje vykdomą antikorupcijos programą Gimnazijos bendruomenė supažindinama su prevencinėmis priemonėmis korupcijos pasireiškimui Nuolat Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, informacinių technologijų  mokytoja Diana Lesutienė
2. Organizuoti seminarus (mokymus) gimnazijos darbuotojams antikorupcijos prevencijos temomis Stiprinti darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą Gimnazijos darbuotojai bus geriau informuoti apie korupcijos prevencijos sistemą ir konkrečias prevencines priemones Pagal poreikį Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė
3. Viešai skelbti gimnazijos interneto puslapyje informaciją apie laisvas darbo vietas Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į ugdymo įstaigą Nuolat Direktorė Audronė Buzienė
4. Parengti gimnazijos vadovo metinę ataskaitą, pristatyti mokyklos bendruomenei Supažindinti gimnazijos bendruomenę Gimnazijos sprendimai atviri, skaidrūs ir prieinami gimnazijos bendruomenei

Sausio mėn. (mokytojų taryba);

Gruodžio mėn. (mokiniai, mokinių tėvai)

Direktorė Audronė Buzienė
5. Internete skelbti informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu Įvardyti, kokia informacija turi būti paskelbta viešai, nustatyti atsakomybę už šios tvarkos procedūrų nesilaikymą ir kt. Užtikrinamas viešumas Pagal poreikį Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė Valda Maslinskienė
6. Kontroliuoti gimnazijai gautos paramos, spec. lėšų panaudojimą Užtikrinti skaidrų lėšų naudojimą ugdymo įstaigoje Nuolat Direktorė Audronė Buzienė
7. Antikorupcinio ugdymo programos integravimas į dorinio ugdymo (etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos pamokas Prevencinė veikla (mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė) Formuojamos antikorupcinės nuostatos Mokslo metų eigoje Dalykų mokytojai
8. Konkursas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti Prevencinė veikla Formuojamos antikorupcinės nuostatos Kasmet, gruodžio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, klasių vadovai
9. Klasės valandėlės Atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes Ugdomos antikorupcinės nuostatos Per mokslo metus Klasių vadovai
10. Atlikti mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą Kasmet atliekamas pasirinktos mokyklos veiklos srities, kurioje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas. Pateikiamos rekomendacijos ir išvados. Kasmet vykdoma pateiktų rekomendacijų vykdymo kontrolė. 2020–2022 III ketvirtis Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė.

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2019 METAMS

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Tikslas Laukiamas rezultatas Vykdymo laikas Vykdytojas
1. Korupcijos prevencijos programos pristatymas ir programos skelbimas gimnazijos tinklalapyje Padėti išvengti korupcijos pasireiškimo atvejus. Informuoti gimnazijos bendruomenę apie mokykloje vykdomą antikorupcijos programą Gimnazijos bendruomenė supažindinama su prevencinėmis priemonėmis korupcijos pasireiškimui Nuolat Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, informacinių technologijų mokytoja Diana Lesutienė
2. Organizuoti seminarus (mokymus) gimnazijos darbuotojams antikorupcijos prevencijos temomis Stiprinti darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą Gimnazijos darbuotojai bus geriau informuoti apie korupcijos prevencijos sistemą ir konkrečias prevencines priemones Pagal poreikį Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė
3. Viešai skelbti gimnazijos interneto puslapyje informaciją apie laisvas darbo vietas Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į ugdymo įstaigą Nuolat Direktorė Audronė Buzienė
4. Parengti gimnazijos vadovo metinę ataskaitą, pristatyti mokyklos bendruomenei Supažindinti gimnazijos bendruomenę Gimnazijos sprendimai atviri, skaidrūs ir prieinami gimnazijos bendruomenei

Sausio mėn. (mokytojų taryba);

Gruodžio mėn. (mokiniai, mokinių tėvai)

Direktorė Audronė Buzienė
5. Internete skelbti informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu Įvardyti, kokia informacija turi būti paskelbta viešai, nustatyti atsakomybę už šios tvarkos procedūrų nesilaikymą ir kt. Užtikrinamas viešumas Pagal poreikį Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Robertas Jankauskas
6. Kontroliuoti gimnazijai gautos paramos, spec. lėšų panaudojimą Užtikrinti skaidrų lėšų naudojimą ugdymo įstaigoje Nuolat Direktorė Audronė Buzienė
7. Antikorupcinio ugdymo programos integravimas į dorinio ugdymo (etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos pamokas Prevencinė veikla (mažinamas korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimas) Formuojamos antikorupcinės nuostatos Mokslo metų eigoje Dalykų mokytojai
8. Konkursas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti Prevencinė veikla Formuojamos antikorupcinės nuostatos Kasmet, gruodžio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, istorijos mokytoja Margarita Vaičelytė
9. Klasės valandėlės Atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes Ugdomos antikorupcinės nuostatos Per mokslo metus Klasių vadovai

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2018 METAMS

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Tikslas Laukiamas rezultatas Vykdymo laikas Vykdytojas
1. Korupcijos prevencijos programos pristatymas ir programos skelbimas gimnazijos tinklalapyje Padėti išvengti korupcijos pasireiškimo atvejus. Informuoti gimnazijos bendruomenę apie mokykloje vykdomą antikorupcijos programą Gimnazijos bendruomenė supažindinama su prevencinėmis priemonėmis korupcijos pasireiškimui Nuolat Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, informacinių technologijų mokytoja Diana Lesutienė
2. Organizuoti seminarus (mokymus) gimnazijos darbuotojams antikorupcijos prevencijos temomis Stiprinti darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą Gimnazijos darbuotojai bus geriau informuoti apie korupcijos prevencijos sistemą ir konkrečias prevencines priemones Pagal poreikį Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė
3. Viešai skelbti gimnazijos interneto puslapyje informaciją apie laisvas darbo vietas Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į ugdymo įstaigą Nuolat Direktorė Audronė Buzienė
4. Parengti gimnazijos vadovo metinę ataskaitą, pristatyti mokyklos bendruomenei Supažindinti gimnazijos bendruomenę Gimnazijos sprendimai atviri, skaidrūs ir prieinami gimnazijos bendruomenei

Sausio mėn. (mokytojų taryba);

Gruodžio mėn. (mokiniai, mokinių tėvai)

Direktorė Audronė Buzienė
5. Internete skelbti informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu Įvardyti, kokia informacija turi būti paskelbta viešai, nustatyti atsakomybę už šios tvarkos procedūrų nesilaikymą ir kt. Užtikrinamas viešumas Pagal poreikį Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Robertas Jankauskas
6. Kontroliuoti gimnazijai gautos paramos, spec. lėšų panaudojimą Užtikrinti skaidrų lėšų naudojimą ugdymo įstaigoje Nuolat Direktorė Audronė Buzienė
7. Antikorupcinio ugdymo programos integravimas į dorinio ugdymo (etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos pamokas Prevencinė veikla (mažinamas korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimas) Formuojamos antikorupcinės nuostatos Mokslo metų eigoje Dalykų mokytojai
8. Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną Prevencinė veikla Formuojamos antikorupcinės nuostatos Kasmet, gruodžio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, istorijos mokytoja Margarita Vaičelytė
9. Klasės valandėlės Atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes Ugdomos antikorupcinės nuostatos Per mokslo metus Klasių vadovai

ĮSAKYMAS

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO BEI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TVIRTINIMO

2017 m. kovo 9 d. Nr. V-31

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 2002-05-28 įstatymo Nr. IX-904 III skyriaus 16 straipsnio 2 punkto 3 papunkčiu ir 16 straipsnio 3 punktu:

1. S k i r i u korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisiją:

1.1. Lina Janickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,

1.2. Edita Šidlauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, narė,

1.3. Daiva Piškinienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė.

2. T v i r t i n u Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos korupcijos prevencijos programą (pridedama).

Direktorė Audronė Buzienė


Apie korupcijos pasireiškimą galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Vilniaus g. 69, LT-19121 Širvintos., el. p. gimnazija@lsg.lt

Apie galimus korupcijos atvejus pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu (8 5) 2663307; el p. pranesk@stt.lt
. Daugiau informacijos rasite www.stt.lt.

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOJE MOKYMO PRIEMONIŲ IR VADOVĖLIŲ ĮSIGIJIMO SRITYJE

2020-09-15

 1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, ir siekdami nustatyti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos (toliau – Gimnazijos), kurios steigėja yra Širvintų rajono savivaldybės taryba, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

 

 1. Gimnazijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija (toliau – komisija): gimnazijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-31 sudarytos komisijos pirmininkė direktoriaus pavaduotoja Lina Janickaitė, atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.: linajanickaite@gmail.com , tel.: +370 382 51230; komisijos narės Edita Šidlauskienė ir Daiva Piškinienė su turto naudojimu yra tiesiogiai susijusios. Kiekviena jų dalyvauja metinės vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo paraiškos sudaryme, pradedant dalykų mokytojų metodinių grupių lygmens sprendimais.

KT atliko Lina Janickaitė.

 

 1. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2018-01-01–2020-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2020-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

 

 1. Ši veikla vertinta vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170[1], kurio pagalba nustatyta, kad gimnazijos mokymo priemonių ir vadovėlių įsigijimo procesas priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė[2] korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

 

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Gimnazijos turto valdymo ir naudojimo procese, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

 

 

(adaptuoti[3]) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai

<…  Valstybės … įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>

 

Taip / Ne

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:
1.1. Įstaigoje / veikloje Ne
1.2. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese Ne
1.3. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese, viešuosiuose pirkimuose Ne
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:
2.1. Įstaigos / veiklos Ne
2.2. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese Ne
2.3. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese, viešuosiuose pirkimuose Ne
3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:
3.1. Įstaigos darbuotojų Ne
3.2. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese Ne
3.3. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese, viešuosiuose pirkimuose Ne
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:
4.1. Įstaigos veikloje Ne
4.2. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese Ne
4.3. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese, viešuosiuose pirkimuose Ne
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:
5.1. Įstaigos veikloje Taip
5.2. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese Taip
5.3. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo  procese, viešuosiuose pirkimuose Taip
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:
6.1. Įstaigos veikloje Ne
6.2. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese Ne
6.3. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese, viešuosiuose pirkimuose Ne
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų: Ne
7.1. Kitose įstaigos veiklos srityje Ne
7.2. Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant Ne
7.3. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procese Ne

Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną[4].

 

 1. Tam, kad būtų tinkamai įvertinta, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-50.
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbo tvarkos taisyklės patvirtintos direktoriaus  2016-12-14 įsakymu Nr. V-83 (nauja redakcija – direktoriaus 2017-02-28 įsakymas Nr. V-26);
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis bei jų apskaitos, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas patvirtintas direktoriaus 2014-03-21 įsakymu Nr. V-18;
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2015 m. kovo 5 dienos įsakymu d. Nr. V-18;
  • Gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-24;
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2020-01-02 įsakymas Nr. V-4 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos skyrimo“;
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2016-03-16 įsakymas Nr. V- 24 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“;
  • Gimnazijos tarybos 2018-03-09 posėdis, protokolas Nr.11;
  • Gimnazijos metodinės tarybos 2018-02-21 posėdis, protokolas Nr.2.
  • Gimnazijos tarybos 2019-03-07 posėdis, protokolas Nr.1;
  • Gimnazijos metodinės tarybos 2019-02-20 posėdis, protokolas Nr.2;
  • Gimnazijos tarybos 2020-03-09 posėdis, protokolas Nr.7;
  • Gimnazijos metodinės tarybos 2020-03-02 posėdis, protokolas Nr.6.
  • Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212.

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

 

 1. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad pagal vieną* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Gimnazijos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

 

 1. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės tyrimą, buvo naudojamas dokumentų analizės metodas, leidęs nustatyti gimnazijos veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyjenustatytiems kriterijams:

 

 • Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Gimnazijos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

 

 • Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Gimnazija vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Jas Gimnazijoje užtikrina direktorius.

Gimnazija nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje.

 

 • Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį gimnazijos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo proceso srityje vadovaujamasi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų klaidos nebuvo nustatytos.

 

 • Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Per analizuojamąjį laikotarpį užtikrinant turto valdymo ir naudojimo procesą gimnazijai nebuvo suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

 

 • Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis,  nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

 

 • Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį gimnazija  savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

 

 • Įstaigos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT)  nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Gimnazijoje.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Gimnazijoje vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje.

 1. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.
 2. Užtikrinant skaidrų vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procesą iki 2020-06-30 d. nebuvo numatytos jokios procedūros.
 3. Įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus, susijusius su vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo procesu

Ne

 1. Analizuojant veiklą vertinta vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo sritis.

 

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOJE

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO SRITYJE

 

PRIEDAS Nr. 1. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas[5]

 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai /

Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių,

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,

nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną8

Taip/Ne Komentaras
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
1.1. Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė,  faktas, vykdant vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimą įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)? Ne
1.2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).  
1.3. Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo sritimi? Ar buvo gauta tokių pranešimų? Ne
1.4. Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).  
1.5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).    
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas Ne Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo sritimi įstaigoje
3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti
3.1. Ar įstaiga priėmė vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Taip
3.1.1. Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? Taip
3.2. Ar priimant įstaigos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje teisės aktus, reglamentuojančius atskirų  darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas? Taip
3.3. Ar įstaigos priimtuose vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? Taip
3.4. Ar įstaigos priimti vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą? Taip
3.5. Ar įstaigos priimti vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras? Taip
3.5.1. Ar yra vykdoma vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo kontrolė? Taip
3.5.2. Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo organizavimo ir vykdymo kontrolę? T Nenustatyti pažeidimai
3.7. Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Ne Yra tik pedagogų etikos kodeksas
3.7.1. Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? Ne Nevykdoma
3.8. Ar vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ne
3.8.1. Ar vykdomas nustatytų vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srities  teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? Ne
3.8.2 Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje vykdymą? Taip
3.8.3. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje vykdančių subjektų teisės ir pareigos? Taip
3.8.4. Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra? Ne
3.8.5. Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi? Ne Vadovaujamasi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu
3.8.6. Ar įstaigos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra ( pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas? Taip
3.8.7. Ar reglamentuota įstaigos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka? Ne
3.8.8. Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl turto valdymo ir naudojimo srityje vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ne
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.   Nėra susiję su vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo  sritimi  įstaigoje
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo Taip
5.1. Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo sritimi, poveikio korupcijos mastui vertinimas? Ne
5.3. Ar įstaiga priėmė tokių teisės aktų? Ne
5.4. Ar įstaigos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Ne
5.4.1. Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ne
5.4.2. Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus? Ne
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija   Nėra susiję su vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo  sritimi įstaigoje.
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų    
7.1. Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai? Ne
7.2. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės  vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo srityje nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti? Ne

 

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E

[2]  Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje  nustatytų kriterijų. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL)

[3] Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

[4] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325

[5] Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-177.

 

______________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOJE TURTO VALDYMO IR NAUDOJIMO SRITYJE 

2019-09-27

 1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, ir siekdami nustatyti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos (toliau – gimnazijos), kurios steigėja yra Širvintų rajono savivaldybės taryba, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.
 1. Gimnazijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija (toliau – komisija): gimnazijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-31 sudarytos komisijos pirmininkė direktoriaus pavaduotoja Lina Janickaitė, atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.: linajanickaite@gmail.com , tel.: +370 382 51230; komisijos narės Edita Šidlauskienė ir Daiva Piškinienė su turto naudojimu yra tiesiogiai susijusios. Kiekviena jų naudoja gimnazijos turtą, už kurį yra materialiai atsakingos.

KT atliko Lina Janickaitė.

 1. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2017-06-30–2019-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2019-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

 

 1. Ši veikla vertinta vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170[1], kurio pagalba nustatyta, kad gimnazijos turto valdymo ir naudojimo procesas priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė[2] korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

 

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Gimnazijos turto valdymo ir naudojimo procese, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

 

 

(adaptuoti[3]) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai

<…  Valstybės … įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>

 

Taip / Ne

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:
1.1. Įstaigoje / veikloje Ne
1.2. Turto valdymo ir naudojimo procese Ne
1.3. Turto valdymo ir naudojimo procese, viešuosiuose pirkimuose Ne
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:
2.1. Įstaigos / veiklos Ne
2.2. Turto valdymo ir naudojimo procese Ne
2.3. Turto valdymo ir naudojimo procese, viešuosiuose pirkimuose Ne
3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:
3.1. Įstaigos darbuotojų Ne
3.2. Turto valdymo ir naudojimo procese Ne
3.3. Turto valdymo ir naudojimo procese, viešuosiuose pirkimuose Ne
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:
4.1. Įstaigos veikloje Ne
4.2. Turto valdymo ir naudojimo procese Ne
4.3. Turto valdymo ir naudojimo procese, viešuosiuose pirkimuose Ne
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:
5.1. Įstaigos veikloje Taip
5.2. Turto valdymo ir naudojimo procese Taip
5.3. Turto valdymo ir naudojimo  procese, viešuosiuose pirkimuose Taip
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:
6.1. Įstaigos veikloje Ne
6.2. Turto valdymo ir naudojimo procese Ne
6.3. Turto valdymo ir naudojimo procese, viešuosiuose pirkimuose Ne
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų: Ne
7.1. Kitose įstaigos veiklos srityje Ne
7.2. Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant Ne
7.3. Turto valdymo ir naudojimo procese Ne

Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną[4].

 1. Tam, kad būtų tinkamai įvertinta, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-50.
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbo tvarkos taisyklės patvirtintos direktoriaus  2016-12-14 įsakymu Nr. V-83 (nauja redakcija – direktoriaus 2017-02-28 įsakymas Nr. V-26);
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2015 m. kovo 5 dienos įsakymu d. Nr. V-18;
  • Gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-24;
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2016-09-14 įsakymas Nr. V-59 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2016-03-16 įsakymas Nr. V- 24 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“;
  • Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2011-11-16 įsakymu Nr. V-33;
  • Direktoriaus 2016-10-25 įsakymas V-68 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
  • Direktoriau 2016-10-26 įsakymas V-69 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“;
  • Direktoriaus 2017-10-04 įsakymas V-78 „Dėl inventorizacijos taisyklių tvirtinimo“;
  • Direktoriaus 2017-10-17 įsakymas V-79 „Dėl inventorizacijos atlikimo“;
  • Direktoriaus 2017-12-15 įsakymas V-94 „Dėl inventorizacijos tvirtinimo ir turto nurašymo“;
  • Direktoriaus 2018-10-16 įsakymo V-77 „Dėl inventorizacijos atlikimo“;
  • Direktoriaus 2018-12-17 įsakymo V-93A Dėl inventorizacijos tvirtinimo ir turto nurašymo“;
  • . Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212.

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

 1. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad pagal vieną* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Gimnazijos turto valdymo ir naudojimo proceso sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
 1. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės tyrimą, buvo naudojamas dokumentų analizės metodas, leidęs nustatyti gimnazijos veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyjenustatytiems kriterijams:
 • Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį gimnazijos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

 • Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Gimnazija vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Jas gimnazijoje užtikrina direktorius.

Gimnazija nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų turto valdymo ir naudojimo ar turto įsigijimo  viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

 • Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį gimnazijos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo proceso srityje vadovaujamasi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų klaidos nebuvo nustatytos.

 • Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Per analizuojamąjį laikotarpį užtikrinant turto valdymo ir naudojimo procesą gimnazijai nebuvo suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

 • Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis,  nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus turto valdymo ir naudojimo proceso sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

 • Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį gimnazija  savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

 • Įstaigos turto valdymo ir naudojimo procese nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT)  nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Gimnazijoje.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Gimnazijoje turto valdymo ir naudojimo  procese.

 1. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.
 1. Užtikrinant skaidrų turto valdymo ir naudojimo procesą iki 2019-06-30 d. nebuvo numatytos jokios procedūros.
 1. Įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus, susijusius su turto valdymo ir naudojimo procesu

11.1. Direktoriaus 2017-10-04 įsakymas V-78 „Dėl inventorizacijos taisyklių tvirtinimo“;

 1. Analizuojant veiklą vertinta turto valdymo ir naudojimo sritis.
 1. Kiti atsakymai į klausimus

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOJE

TURTO VALDYMO IR NAUDOJIMO SRITYJE

 

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos                      turto valdymo ir naudojimo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas[5]

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai /

Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių,

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,

nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną8

Taip/Ne Komentaras
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
1.1. Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė,  faktas, vykdant turto valdymą ir naudojimą įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)? Ne
1.2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). Ne
1.3. Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su turto valdymo ir naudojimo sritimi? Ar buvo gauta tokių pranešimų? Ne
1.4. Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). Ne
1.5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).      Ne
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas Ne Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su turto valdymo ir naudojimo sritimi įstaigoje
3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti
3.1. Ar įstaiga priėmė turto valdymo ir naudojimo srityje teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Taip
3.1.1. Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? Taip
3.2. Ar priimant įstaigos turto valdymo ir naudojimo srityje teisės aktus, reglamentuojančius atskirų  darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas? Taip
3.3. Ar įstaigos priimtuose turto valdymo ir naudojimo srityje teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? Taip
3.4. Ar įstaigos priimti turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą? Taip
3.5. Ar įstaigos priimti turto valdymo ir naudojimo srityje teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras? Taip
3.5.1. Ar yra vykdoma turto valdymo ir naudojimo kontrolė? Taip
3.5.2. Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo kontrolę? Ne Nenustatyti pažeidimai
3.7. Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Ne Yra tik pedagogų etikos kodeksas
3.7.1. Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? Ne Nevykdoma
3.8. Ar turto valdymo ir naudojimo srities organizavimo ir vykdymo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ne
3.8.1. Ar vykdomas nustatytų turto valdymo ir naudojimo srities  teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? Ne
3.8.2 Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys turto valdymo ir naudojimo srityje vykdymą? Taip
3.8.3. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos turto valdymo ir naudojimo srityje vykdančių subjektų teisės ir pareigos? Taip
3.8.4. Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra? Ne
3.8.5. Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi? Ne Vadovaujamasi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu
3.8.6. Ar įstaigos turto valdymo ir naudojimo srityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra ( pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas? Ne
3.8.7. Ar reglamentuota įstaigos turto valdymo ir naudojimo srityje vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka? Ne
3.8.8. Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl turto valdymo ir naudojimo srityje vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ne
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.  

Nėra susiję su turto valdymo ir naudojimo sritimi 

įstaigoje.

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo  
5.1. Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su turto valdymo ir naudojimo sritimi, poveikio korupcijos mastui vertinimas? Ne
5.3. Ar įstaiga priėmė tokių teisės aktų? Ne
5.4. Ar įstaigos turto valdymo ir naudojimo srityje srityje teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Ne
5.4.1. Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ne
5.4.2. Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus? Ne
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija  

Nėra susiję su turto valdymo ir naudojimo sritimi  

įstaigoje.

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų    
7.1. Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės turto valdymo ir naudojimo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai? Ne
7.2. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės  turto valdymo ir naudojimo srityje nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti? Ne

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E

[2]  Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje  nustatytų kriterijų. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL)

[3] Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

[4] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325

[5] Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-177.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOJE

MAISTO ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

2018-09-10

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, ir siekdami nustatyti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos (toliau – gimnazijos), kurios steigėja yra Širvintų rajono savivaldybės taryba, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Gimnazijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija (toliau – komisija): gimnazijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-31 sudarytos komisijos pirmininkė direktoriaus pavaduotoja Lina Janickaitė, atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.:
, tel.: +370 382 51230; komisijos narės Edita Šidlauskienė ir Daiva Piškinienė maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje nedalyvauja.

KT atliko Edita Šidlauskienė, kontaktiniai duomenys: el.p.:
, tel.: 8 686 80982.

3. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2015-06-30 – 2018-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2018-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

4. Ši veikla vertintas vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170[1], kurio pagalba nustatyta, kad gimnazijos maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesas priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė[2] korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

SKAITYTI TOLIAU VISĄ DOKUMENTĄ


[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E

[2] Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 punkto nuostatomis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje nebuvo atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

Gruodžio 9 dieną paminėjome tarptautinę antikorupcijos dieną. Su gimnazistais ir mokytojais susitiko Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau tekste – STT) l. e. Antikorupcinio švietimo skyriaus viršininko pareigas Benas Aldakauskas.

Pranešimo skaidrės

Širvintų rajono savivaldybės administracijos informacija

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (mokomoji medžiaga)