ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.55–10.40

4 pamoka 11.00–11.45

5 pamoka 12.05–12.50

6 pamoka 13.00–13.45

7 pamoka 13.55–14.40

8 pamoka 14.50–15.35

Praneškite apie korupciją

Nuorodos

 

METODINĖS TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

METODINĖS TARYBOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA


Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinė taryba 2018–2019 m. m.

Audronė Balčiūnaitė metodinės tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė.

Rasa Baranauskienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nomeda Drazdienė – menų, technologijų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, tikybos vyresnioji mokytoja, dailės mokytoja.

Violeta Geigalienė - klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja.

Diana Lesutienė - gamtos mokslų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, fizikos mokytoja metodininkė.

Inga Sakalauskienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Edita Šidlauskienė - socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė.

Danutė Vilkienė - matematikos ir informatikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė.


DOKUMENTAI

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS  GIMNAZIJOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS, Priedas Nr.2

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos paraiška vadovėliams 2019 m.

Nauji mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo dokumentai: MOKOMŲJŲ DALYKŲ VERTINIMO NUOSTATOS, MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS, ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS BEI JŲ APSKAITOS, SAUGOJIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI

GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI, NUOSTATŲ PAKEITIMAS

ŠIRVINTŲ KRAŠTO JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ KOMANDINIO KONKURSO MOKYTOJO ANTANO KULIEŠIAUS TAUREI LAIMĖTI NUOSTATAI

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ IR VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

METŲ MOKYTOJO RINKIMŲ NUOSTATAI (PAKEITIMAS)

METŲ MOKINIO RINKIMŲ NUOSTATAI (PAKEITIMAS)

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA (senas dokumentas, galiojęs iki 2017 m. sausio 31 d.)

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016 METAMS

Metodinės tarybos 2015 m veiklos  ataskaita

 


PATVIRTINTA

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus

2011-11-24 įsakymu Nr. V-39

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

Nuostatų pakeitimas

I. NUOSTATAI  SKIRTI

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų metodinės tarybos nariams.

II. NUOSTATŲ  PAGRINDIMAS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. ISAK – 1781.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Metodinės tarybos  tikslai:

1.1      Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

1.2      Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.

1.3      Skleisti pedagoginės ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją.

  1. 2. Nuostatai nustato:

2.1      Metodinės tarybos struktūrą.

2.2      Pagrindinę veiklą.

2.3      Metodinės tarybos nario teises ir pareigas.

2.4      Nuostatų galiojimą.

3. Nuostatų  parengimo pagrindas:

3.1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinės tarybos posėdžio protokolas Nr. 2, 2011-11-10.

3.2. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr.V-39

4 . Metodinės tarybos sudarymas ir struktūra:

4.1. Gimnazijos metodinė taryba (toliau – GMT) yra savivaldos organizacija, kuri sudaroma iš gimnazijos pedagogų.

4.2. Metodinę tarybą sudaro metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių pirmininkai. Veiklą koordinuoja gimnazijos direktorius.

4.3. Metodinei tarybai vadovauja metodinės tarybos pirmininkas.

4.4. Metodinės tarybos pirmininkas išrenkamas atviru balsavimu, balsų dauguma,  mokytojų tarybos posėdyje mokslo metų pradžioje kas dveji metai.

4.5. Metodinių grupių pirmininkai renkami dvejiems mokslo metams.

4.6. Į metodinės tarybos posėdžius gali būti kviečiami konsultantai: psichologas, spec. pedagogas, bibliotekos vedėja ir kt. kompetentingi asmenys pagal situaciją.

4.7. Metodinės tarybos nuostatai gali būti keičiami arba papildomi gimnazijos tarybos iniciatyva aprobavus metodinės tarybos posėdyje 2/3 narių pritarimu.

5. Metodinės tarybos veikla:

5.1. Rengia metų metodinės veiklos programą.

5.2. Renkasi vieną kartą per ketvirtį  pagal patvirtintą grafiką

5.3. Organizuoja gimnazijoje metodinę veiklą, kartu su gimnazijos vadovu, pavaduotoju ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus.

5.4. Koordinuoja gimnazijos metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.

5.5. GMT svarsto klausimus, susijusius su ugdymo proceso efektyvinimu: mokytojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, gerosios patirties kaupimą ir sklaidą, ugdymo turinio įsisavinimo ir proceso organizavimą; metodinių grupių veiklą;  tyrimus, susijusius su ugdymo proceso analize.

5.6. Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.

5.7. Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis,  švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.

5.8. Kartu su gimnazijos vadovu, jo pavaduotoju ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą.

5.9. Prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.

5.10. Teikia siūlymus metodinėms grupėms, gimnazijos vadovui, jo pavaduotojams, rajono metodinei tarybai.

5.11. Siūlo skatinti mokytojus.

5.12. Protokoluoja metodinės tarybos posėdžius.

5.13. GMT posėdžio darbotvarkė sudaroma pagal metodinės tarybos planą, remiantis gimnazijos administracijos ir metodinių grupių teikiamais pasiūlymais.

5.14. GMT posėdžiuose išsakoma nuomonė darbotvarkės klausimais ir priimami sprendimai.

5.15. GMT nutarimai priimami balsų dauguma.

5.16.GMT už veiklą atsiskaito mokslo metų pabaigoje (rugpjūčio mėn.) mokytojų tarybos posėdyje.

6. Metodinės tarybos nario teisės ir pareigos:

Teisės:

6.1. Laisvai rinktis veiklos formas ir metodus.

6.2.Dalyvauti gimnazijos darbo grupėse rengiant dokumentus, svarstant gimnazijos perspektyvas.

6.3. Dalyvauti konkursuose su savo ir mokinių atliktais darbais.

6.4. Dalyvauti visuomeninėse ir profesinėse organizacijose, savišvietos, kultūrinėse grupėse, dalykinėse ir metodinėse sekcijose, būreliuose ir susivienijimuose.

6.5. Teikti pasiūlymus dėl mokyklos vadovų vadybinės ir mokytojų pedagoginės veiklos.

6.6. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

6.7. Dalyvauti sprendžiant problemas, iškilusias pedagogų veikloje.

6.8. Naudotis internetu, kompiuteriais ir kitomis gimnazijoje esančiomis informacijos priemonėmis.

Pareigos

6.9. Dalyvauti metodinės tarybos posėdžiuose.

6.10. Ieškoti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančių pedagoginės veiklos efektyvumo formų ir metodų.

6.11. Laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų.

6.12.  Padėti mokytojams kaupti dalykines, pedagogines ir psichologines žinias.

6.13. Skatinti kelti kvalifikacjją ir teikti pagalbą besiatestuojantiems mokytojams.

6.14.  Analizuoti metodinę veiklą.

6.15.  Konsultuoti metodines grupes dėl pedagoginės veiklos dokumentų tvarkymo.

6.16.Rūpintis mokymo priemonių, vadovėlių užsakymu gimnazijoje,pristatyti siūlymus gimnazijos tarybai.

6.17. Laikytis metodinės tarybos nuostatų.

6.18. Atlikti patariamąjį eksperto darbą.

IV. NUOSTATŲ GALIOJIMAS

  1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinės tarybos nuostatams pritarta  Metodinės tarybos posėdyje 2011-11-10, protokolo Nr.2.
  2. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinės tarybos nuostatai nustoja galioti patvirtinus naują tvarką.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinės tarybos 2016 m. veiklos ataskaita

Metodinės tarybos 2017 metų veiklos planas