(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pirminis vairuotojų mokymas

Vairuotojų rengimo nuostatai

PATVIRTINTA

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus

gimnazijos direktoriaus 2016-12-30

įsakymu Nr. V-85

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RENGIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kelių transporto vairuotojų rengimo nuostatai (toliau nuostatai) reglamentuoja B kategorijos kelių transporto priemonių vairavimo mokymo tvarką.
 2. B kategorijos kelių transporto priemonių vairavimo mokymas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2014 balandžio 30 d. įsakymo Nr.2B-84,Nr.2B-85 patvirtintais „Kelių transporto vairuotojų rengimo nuostatais“, pagal patvirtintą B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų mokymo kursų struktūrą ir turinį.
 3. B kategorijos kelių transporto priemonių vairavimo mokymas Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazijoje yra neformalusis ugdymas, mokiniams neprivalomas. Mokiniai jį lanko ne privalomųjų pamokų metu.

II. PRIĖMIMAS Į VAIRAVIMO MOKYMO KURSUS

 1. Į vairuotojų rengimo kursus (toliau vadinama kursais) priimami III-IV klasių mokiniai.
 2. Mokiniai, norintys mokytis kursuose, turi ne vėliau kaip prieš tris savaites iki kursų pradžios pateikti prašymą gimnazijos direktoriui (priedas Nr.1).
 3. Mokymo grupės sudaromos atsižvelgiant į mokinių amžių, pažangumą ir pamokų lankomumą gimnazijoje (pažangumas ne žemesnis kaip 7 balai, lankomumas – 80 proc. pateisintų pamokų, pirmenybė teikiama IV klasių mokiniams).
 4. Prasidedant kursams mokiniai privalo būti ne jaunesni kaip 17 metų. Mokymo grupių sąrašai skelbiami ne vėliau kaip likus dviems savaitėms iki mokymo pradžios. Sąraše išvardinti mokiniai iki mokymo pradžios privalo sudaryti trišalę sutartį (priedas Nr.2), pateikti sveikatos pažymėjimą, leidžiantį vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Trišalę sutartį pasirašo mokinys, jo tėvai ir gimnazijos direktorius. Mokymo sutartyje patvirtinami šalių įsipareigojimai: mokymosi laikas, pinigų už praktinio vairavimo mokymą mokėjimo tvarka.

 1. Mokymo sutartis registruojama bendrajame registracijos žurnale ir VĮ „Regitra“ elektroninėje duomenų sistemoje.
 2. Laiku nesudariusieji sutarčių mokiniai nemokomi, į kitas grupes neperkeliami, jokios pretenzijos nepriimamos.
 3. Pinigus už praktinį vairavimą mokiniai sumoka teorijos dėstytojui. Dėstytojas išrašo pinigų priėmimo kvitą, vieną jo kopiją atiduoda mokiniui, kitą – kartu su pinigais gimnazijos buhalterijai.
 4. Mokinys sumoka sutarties, vairavimo lapo, įskaitų kortelės, kursų baigimo liudijimo blankų ir jų dublikatų įsigijimo išlaidas. Įsigyja ne mažiau kaip 4GB apimties mikro SD kortelę mokyklinio vairavimo egzamino filmavimui. Kortelė su filmuota medžiaga saugoma gimnazijoje vienerius metus nuo egzamino išlaikymo dienos.

III. TEORIJOS MOKYMAS

 1. Automobilio sandaros, techninio aptarnavimo, kelių eismo taisyklių, pirmosios medicininės pagalbos teikimo programas dėsto atitinkamą kvalifikacinį išsilavinimą turintys dėstytojai. Dėstytojai kelia kvalifikaciją ir atestuojami Švietimo ir mokslo, Susisiekimo bei Sveikatos ministerijų nustatyta tvarka.
 2. Automobilio sandaros, techninio aptarnavimo, kelių eismo taisyklių dėstytojams už darbą mokama iš biudžeto lėšų.
 3. Pirmosios medicininės pagalbos teikimo programas dėsto atitinkamą kvalifikacinį išsilavinimą ir licenziją turintys dėstytojai. Už šį kursą mokiniai apmoka dėstytojams atskirai pagal galiojančius įkainius.
 4. Teorijos užsiėmimai vyksta per 7-10 pamokas pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. Mokiniai, kuriems šie užsiėmimai sutampa su privalomosiomis pamokomis (7-10 pamokos), mokymosi laiką suderina su teorijos dėstytoju individualiai.
 5. Su mokiniais, nelankančiais vairavimo mokymo teorijos užsiėmimų, vienašališkai nutraukiama vairavimo mokymosi sutartis, jie braukiami iš sąrašų. Sumokėtos pinigų įmokos negrąžinamos.

IV. PRAKTINIS VAIRAVIMAS

 1. Praktinio vairavimo moko leidimą šiam darbui turintys vairavimo mokytojai. Vairavimo mokytojai kelia kvalifikaciją ir atestuojami Švietimo ir mokslo, Susisiekimo bei Sveikatos ministerijų nustatyta tvarka.
 2. Vairavimo mokytojams už darbą mokama iš biudžeto lėšų. Praktiniam vairavimui reikalingos eksploatacinės medžiagos ir kuras perkamas už mokinių pinigus, sumokėtus už praktinį vairavimą.
 3. Praktiniam vairavimui skiriama 30 valandų. Vairavimo pamokos mokiniams pradedamos tik tada, kai mokiniai sumoka visą reikalingą praktiniam vairavimui pinigų sumą, vairavimo mokytojui pateikia sveikatos pažymėjimo kopiją ir dokumentams skirtą fotonuotrauką.
 4. Vairavimo mokymas vyksta pamokų metu. Vairavimo mokytojai mokymo laiką suderina su mokiniu ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Vairavimo mokymo tvarkaraštį tvirtina direktorius, tvarkaraštis kabinamas gimnazijos skelbimų lentoje. Mokinys negali vairuoti vis tuo pačiu laiku kiekvieną savaitę, ypač išeidamas iš tos pačios privalomosios pamokos.
 5. Mokytis vairuoti pamokų metu sudėtingesnėmis eismo sąlygomis (Vilniuje, Ukmergėje) rekomenduojama vykti po mokinių privalomųjų pamokų.
 6. Mokytis vairuoti mokinys ateina tinkamai apsirengęs, apsiavęs patogia avalyne. Privalo su savimi turėti asmens tapatybės kortelę ir sveikatos pažymėjimą. Prieš pamoką mokytojas vairavimo lape įrašo datą, temą ir jos numerį, pasibaigus pamokai mokytojas įrašo valandų skaičių, nuvažiuotą atstumą (km) ir mokinio įgūdžių įvertinimą pagal 10 balų vertinimo sistemą. Atitinkamoje skiltyje mokytojas ir mokinys pasirašo.
 7. Mokiniui neatvykus vairuoti be pateisinamos priežasties pamoka užrašoma jo vairavimo lape kaip įvykusi. Pamokai skirtos lėšos mokiniui negrąžinamos.
 8. Baigus vairavimo pamokas (28 val.) patikrinami mokinio vairavimo įgūdžiai (įskaita –2 val.).
 9. Vairavimo mokytojai patvirtina, kad mokinio vairavimo mokymo programa baigta, mokinio įgūdžiai patenkinami, pasirašo vairavimo lape. Mokiniams, kurių praktinio vairavimo įgūdžiai vertinami nepatenkinamai, siūlomos papildomos vairavimo pamokos.

V. KURSŲ BAIGIMAS, B KATEGORIJOS VAIRAVIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMAS

 1. Baigus kursų programą, gimnazijoje organizuojamas baigiamasis žinių patikrinimas (įskaita). Baigiamąją įskaitą gali laikyti tik turintys visų teorijos kurso kontrolinių darbų patenkinamus įvertinimus.
 2. Teorijos baigiamąją įskaitą galima laikyti ne daugiau kaip tris kartus pagal vairavimo mokyklos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.
 1. Teorijos kurso laikymas:

28.1.Mokinių teorijos žinių galutinė įskaita vykdoma tada, kai mokinys yra baigęs transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo kurso teorijos dalykus.

28.2.Jei mokinys išklausęs mažiau kaip 80 proc. nustatyto teorijos mokymo kurso valandų, teorijos galutinės įskaitos laikyti neleidžiama.

28.3.Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas. Testą sudaro 30 klausimų, iš kurių 25 bendrieji klausimai ir penki specifiniai klausimai pagal transporto priemonių, kurių vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją. Klausimai pateikiami naudojant kompiuterinę programą; atsitiktinumo principu parenkami klausimai iš patvirtintos klausimų bazės ir turintys po keturis atsakymus, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra teisingas.

28.4.Mokinių žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama, jei teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimai). Atsakęs į 24 klausimus, mokinys vertinamas 6 balais. Kai mokinys atsako į 25 ar 26 klausimus, jis vertinamas 7 balais, atsakęs į 27 ar 28 – 8 balais, o į 29 – 9 balais. Kai visi testo klausimai atsakyti teisingai, mokinys vertinamas 10 balų. Mokinys vertinamas nepatenkinamai, jei atsako į mažiau kaip 24 testo klausimus: atsakęs į 21 – 23 klausimus vertinamas 5 balais, į 16 – 20 klausimų – 4 balais, į 11 – 15 klausimų – 3 balais, į 6 – 10 klausimus – 2 balais. Vienetu mokinys įvertinamas, jei atsako iki penkių testo klausimų.

28.5.Mokinių teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos. Kiekvieno mokinio testo vertinimo rezultatai įrašomi į Teorijos mokymo apskaitos žurnalą.

 1. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos laikymas:.

29.1.Vairavimo mokykla mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą gali rengti ir vykdyti tik tada, kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą.

29.2.Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys (atitinkamai pagal transporto priemonių kategorijas) turi apimti vairuotojų B kategorijos pirminio praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą mokyti vairuotojus mokymo aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse).

29.3.Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip sugeba tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas ir pan), paleisti automobilio variklį ir pradėti važiuoti, atlikti visus mokymo elementus pagal mokymo programą vairavimo mokymo aikštelėje, vairuoti realiomis eismo sąlygomis, siekiant ekonomiško važiavimo pagal vairavimo instruktoriaus pateiktą atsitiktinį maršrutą nuo vairavimo mokymo aikštelės iki nurodytos (tikslinės) vietos, maršrutai turi būti sudaromi taip, kad būtų galima įvertinti, kaip mokinys vairavimo metu:

29.3.1. keičia juostas, apsisuka kelyje, pasirenka saugų greitį ir atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoja pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir pan.;

29.3.2. artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų bei važiuoja per jas įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas;

29.3.3. įvertina meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio matomumą;

29.3.4. taisyklingai sustoja ir saugiai stovi nurodytoje (tikslinėje) vietoje.

29.4.Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min. Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto įmonės ,,Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-116 (Žin., 2011, Nr. 24 – 1199), nuostatas.

29.5.Vairavimo įgūdžių galutinė įskaita vertinama taikant 10 balų sistemą pagal nekritinių klaidų skaičių – 9 klaidos ir daugiau – neišlaikė; 7-8 klaidos – įvertinimas 6 balai, 5-6 klaidos – įvertinimas 7 balai, 3-4 klaidos – įvertinimas 8 balai, 2 klaidos – įvertinimas 9 balai, 1 klaida – įvertinimas 10 balų.

29.6.Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinį, privalo patikrinti asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis bei vertinimu.

29.7.Daromas vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos (pagal B transporto priemonių kategoriją) vaizdo ir garso įrašas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministrerijos nustatyta tvarka.

29.8.Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (-ai) įrašomas į Vairavimo mokymo lapą.

 1. Neišlaikiusieji įskaitos gali ją perlaikyti nurodytu laiku. Neatvykusieji nurodytu laiku laikyti įskaitos laikomi jos neišlaikiusiais. Pateisinama neatvykimo priežastis gali būti tik gydytojo pažyma arba svarbios šeimyninės aplinkybės.
 2. Mokiniams, kurių žinios įvertintos patenkinamai, išduodamas liudijimas, suteikiantis teisę laikyti egzaminus VĮ „Regitra“ B kategorijos vairuotojo pažymėjimui gauti. Liudijimą išrašo asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą, per vieną darbo dieną nuo įskaitos išlaikymo dienos. Taip pat jis elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia informaciją VĮ „Regitra“ apie išduotą kursų baigimo liudijimą. Atsiimdami liudijimą mokiniai pasirašo Bendrajame registravimo žurnale.

32. Mokiniams, kurie nelaiko arba neišlaiko įskaitos iki sutarties galiojimo pabaigos, liudijimas neišduodamas. Mokiniui pateikus prašymą direktoriui ir nurodžius objektyvias įskaitų neišlaikymo priežastis, pirminio mokymo sutartis gali būti pratęsta.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinys, nesutinkantis su teorijos ar praktinio vairavimo įskaitos įvertinimu, gali raštu pateikti skundą gimnazijos direktoriui. Mokinio skundas išnagrinėjamas per dvi savaites nuo jo pateikimo dienos.
 2. Pametus vairavimo liudijimą gali būti išduotas jo dublikatas (vieną kartą). Dublikatą norintis gauti asmuo raštu kreipiasi į gimnazijos direktorių. Dublikatą išrašo asmuo, kuruojantis vairavimo mokymą, per savaitę nuo prašymo pateikimo dienos.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos

kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo

nuostatų priedas Nr.1

………………………………………………………………………………………………………………….

(vardas, pavardė)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(klasė, gimimo data)

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos

direktorei Audronei Buzienei

PRAŠYMAS

………………………….

(data)

Širvintos

Prašau priimti mane į ,,B“ kategorijos vairuotojų pirminio mokymo kusus. Mano pažangumo balas per 2016-2017 mokslo metų ……… pusmetį yra…………………… Per šį laikotarpį esu praleidęs(usi) …………………………….pamokų, iš jų ……………..yra pateisintos.

…………………………………………. …………………………………………………………..

(parašas) (vardas, pavardė)

2013 m. lapkričio 8 d. mūsų gimnazija gavo Valstybinės kelių transporto inspekcijos leidimą B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminiam mokymui.


Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Direktorė Audronė Buzienė

tel. 8 382 51230

Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą – Kęstutis Jankauskas

tel. 8 616 00744


www.vkti.gov.lt (Valstybinė kelių transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos), tel. 85 2785602


Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

TVIRTINU:

Gimnazijos direktorė

Audronė Buzienė

2019 m. sausio 24d.

VAIRUOTOJŲ MOKYMO TOBULINIMO PLANAS

2019 M.

Eil. Nr. Temos pavadinimas Terminai Atsakingas asmuo Pastabos
1. Prižiūrėti praktinio mokymo aikštelę vadovaujantis Lietuvos Respubliko Susiekimo ministro 2014-04-30 įsakymu Nr.2B-85 patvirtintu reikalavimų vairavimo mokykloms aprašu. 2019-01-01

2019-12-31

Ūkvedys Robertas Jankauskas
2. Siekti, kad vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius keltų kvalifikaciją aukštosiose mokyklose, kasmet ne mažiau kaip po šešias valandas. 2019-01-01

2019-12-31

Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą Kęstutis Jankauskas
3. Nuolat įsigyti atnaujintų vaizdinių priemonių, demonstruojamų multimedijos pagalba. 2019-09-01

2019-12-31

Direktorė

Audronė Buzienė

4. Padidinti praktinio vairavimo egzamino išlaikymo iš pirmo karto procentą VĮ REGITRA iki 50%. 2019 m. Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą Kęstutis Jankauskas
5. Užtikrinti saugų mokymą vairuojant transporto priemonę. Nuolatos Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą Kęstutis Jankauskas
6. Teorinės ir praktinės pamokos stebėsena. Pasirinktinai Direktorė

Audronė Buzienė

Parengė Kęstutis Jankauskas

Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą


Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazija

TVIRTINU:

Gimnazijos direktorė

Audronė Buzienė

2018-01-24

VAIRUOTOJŲ MOKYMO TOBULINIMO PLANAS

2018 M.

Eil. Nr. Temos pavadinimas Terminai Atsakingas asmuo Pastabos
1. Prižiūrėti praktinio mokymo aikštelę vadovaujantis Lietuvos Respubliko Susiekimo ministro 2014-04-30 įsakymu Nr.2B-85 patvirtintu reikalavimų vairavimo mokykloms aprašu. 2018-01-01

2018-12-31

Ūkvedys Robertas Jankauskas
2. Siekti, kad vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius keltų kvalifikaciją aukštosiose mokyklose, kasmet ne mažiau kaip po šešias valandas. 2018-01-01

2018-12-31

Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą Kęstutis Jankauskas
3. Nuolat įsigyti atnaujintų vaizdinių priemonių, demonstruojamų multimedijos pagalba. 2018-09-01

2018-12-31

Direktorė

Audronė Buzienė

4. Padidinti praktinio vairavimo egzamino išlaikymo iš pirmo karto procentą VĮ REGITRA iki 40%. 2018 m. Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą Kęstutis Jankauskas
5. Užtikrinti saugų mokymą vairuojant transporto priemonę. Pastoviai Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą Kęstutis Jankauskas
6. Teorinės ir praktinės pamokos stebėsena. Pasirinktinai Direktorė

Audronė Buzienė

Parengė Kęstutis Jankauskas, atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą


 

„B“ kategorijos vairuotojų pirminis mokymas

 

Grupė 64

 

 

 

Kursų pradžia 2019-02-26

Kursų pabaiga 2019-06-18

 

Užsiėmimų laikas

Laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
8 pamoka 14.50-15.35

X

9 pamoka 15.40-16.25

X

X

10 pamoka 16.30-17.15

Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą K. Jankauskas

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys vairuotojų pirminį mokymą:

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2014 balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84Nr. 2B-85 patvirtintais „Kelių transporto vairuotojų rengimo nuostatais“,

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213).
Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 3-293 (Žin., 2008,Nr. 91-3640; 2010, Nr. 99-5152).
Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 (Žin., 2010, Nr. 99-5151).
Šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-495 (Žin., 2010, Nr. 99-5153).
Teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 2B-520 (Žin., 2010, Nr. 145-7476).
Vairavimo mokymo aikštelių ploto ir jų pralaidumo bei mokymo elementų įrengimo reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-264 (Žin., 2011, Nr. 84-4116).
Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 2B-274 (Žin., 2011, Nr. 84-4118).
Vairavimo mokyklų vertinimo, atsiželgus į mokinių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, teorijos arba praktinio vairavimo egzaminų išlaikymo rezultatus, tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 2B-298 (Žin., 2011, Nr. 98-4657).
Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 2B-299 (Žin., 2011, Nr. 98-4658).

Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 (Žin., 2010, Nr. 99-5151).

„Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ Nr. 3-494( Žin., 2010, Nr.99-5152)

TVIRTINU:

Gimnazijos direktorė

 

Audronė Buziėnė

2020-09-28

67 grupė

Kursų pradžia 2020-10-01

Kursų pabaiga 2021-01-21

Mokinių norinčių mokytis pirminio „B“ kategorijos vairuotojų rengimo kursuose

SĄRAŠAS

Eil Nr. Vardas, pavardė Klasė
1. Tomas Dilys IIIb
2. Paulius Garnys IIIc
3. Justinas Lisauskas IIIa
4. Andrius Stanišauskas IIIa
5. Airida Pučinskaitė IIIb
6. Karolina Urbonavičiūtė IVa
7.
8.
9.
10.

Dėl mokymo sutarčių kreiptis į vairuotojų mokytoją K. JankauskąSutartį reikia pasirašyti dviem egzemplioriais iki 2020-10-01

Pirmas užsiėmimas š.m. spalio  1 dieną per aštuntą pamoką automobilio kabinete.

Norintys patekti į grupę iki 2020-01-01 gali rašyti prašymus.

Atsakingas už vairuotojų mokymą                                                                             K. Jankauskas

TVIRTINU

Gimnazijos direktorė

Audronė Buzienė

2020-10-02 

„B“ kategorijos vairuotojų pirminis mokymas 

Grupė 67 

2020-10-01  –  2021-01-21 

Užsiėmimų laikas 

  Laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
8

pamoka

14.50

15.35

X     X
9

pamoka

15.40-

16.25

X      
10

pamoka

16.30-17.15        

 

 

 

 

Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą                             K. Jankauskas