(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Direktorės vadybinės funkcijos

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direkcinės tarybos 2018-08-31 posėdžio protokolo Nr.32

Gimnazijos direktorės Audronės Buzienės vadybinės funkcijos

Inicijuoja darbuotojų ir pedagogų pareiginių instrukcijų rengimą ir jas tvirtina.

Inicijuoja gimnazijos darbo tvarkos taisyklių rengimą ir jas tvirtina.

Vadovauja mokytojų tarybai ir kontroliuoja jos nutarimų vykdymą.

Kontroliuoja, kad gimnazijoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.

Formuoja klases, vykdo kontingento pakeitimus.

Koordinuoja gimnazijos veiklos įsivertinimą.

Kontroliuoja mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ir PUPP instrukcijų vykdymą, administruoja gimnazijoje vykstančių valstybinių egzaminų vykdymą.

Tvirtina individualias, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo programas, dalykų ilgalaikius planus.

Kuruoja bibliotekininkų, pagalbos mokiniui specialistų darbą.

Koordinuoja lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų (rusų, anglų), istorijos ir pilietinio ugdymo, geografijos mokytojų metodinę veiklą, ugdymo rezultatus, kontroliuoja, ar tų dalykų mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų reikalavimus.

Teikia metodinę paramą kuruojamų dalykų mokytojams, aptaria ilgalaikius planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių programas, vykdomus projektus, vertina jų darbą ir ruošia pedagogų dokumentus atestacijai.

Kuruojamų dalykų metodinėse grupėse aptaria mokytojų krūvių projektus.

Tvirtina darbuotojų darbo laiko grafikus.

Administruoja PUPP, brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymą;

Vadovauja gimnazijos direkcinės tarybos pasitarimams, kontroliuoja nutarimų vykdymą.

Palaiko ryšius su mokinių tėvais, kuria palankią sociokultūrinę aplinką, organizuoja tėvų švietimą.

Organizuoja informacijos apie gimnazijos veiklą sklaidą interneto svetainėje, rajono ir kt. laikraščiuose.

Atsako už vairavimo mokymo organizavimą gimnazijoje.

Bendradarbiauja ir dalyvauja renginiuose, kuriuos rengia ne mokykla.

Užmezga ir palaiko ryšius su socialiniais partneriais.

Atsakinga už pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimą.

Atstovauja gimnazijai, sudarant mokymo sutartis su mokiniais ir (ar) jų tėvais, sutartis su ūkio subjektais.

Rūpinasi gimnazijos tarptautiniais ryšiais, atstovauja gimnazijai kitose institucijose, šalyse.

Už atliktą darbą atsiskaito gimnazijos tarybai.

Bendradarbiauja su gimnazijos mokytojų profesine sąjunga ir mokytojų kolektyvo komitetu.

Organizuoja ir veda civilinės saugos mokymus.

Budi gimnazijoje budėjimo savaitės metu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archyvai