(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Bendroji tvarka

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BENDROJI TVARKA

2020–2021 M. M.

 1. Ugdymo organizavimas 2020–2021 mokslo metais.
  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena.
  • I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos;
Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
Pradžia Pabaiga
Gimnazijos I–III

09-01

06-22

37

Gimnazijos IV

09-01

05-21

33

 • Ugdymo procese skiriamos atostogos:
Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d.–spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d.–2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d.–vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d.–balandžio 9 d.**

** gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko užsienio kalbų egzaminų kalbėjimo dalį, perkeliama į 2021 m. balandžio 12 d.

 • Vasaros atostogos skiriamos I–III klasių mokiniams pasibaigus ugdymo procesui, IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
 1. Gimnazijos IV klasės mokiniui laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu, pateikus prašymą gimnazijos direktoriui, gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
 2. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo procesą skirsto pusmečiais.
I pusmetis II pusmetis
Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga

I–III  klasėse

IV klasėje I–III  klasėse IV klasėje I–III  klasėse IV klasėje I–III  klasėse

IV klasėje

2020-09-01

2021-01-24 2021-01-25 2021-06-22

2020-05-21

 1. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (remonto darbai gimnazijos patalpose, šaltis – minus 25 °C ar žemesnė temperatūra, karštis – 30 °C ar aukštesnė temperatūra), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
 1. Gimnazijos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti sprendimus, suderinęs su gimnazijos taryba, dėl:
  • ugdymo proceso koregavimo;
  • ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  • laikino (1-2 dienoms) ugdymo proceso stabdymo, kai dėl susidariusių aplinkybių gimnazijos aplinkoje nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu.
 2. Nuotolinis mokymasis gimnazijoje organizuojamas pagal Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą (2020 m. rugpjūčio 28 d. V-51, Priedas Nr. 14).
Archyvai