ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.55–10.40

4 pamoka 11.00–11.45

5 pamoka 12.05–12.50

6 pamoka 13.00–13.45

7 pamoka 13.55–14.40

8 pamoka 14.50–15.35

Praneškite apie korupciją

Nuorodos

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos narių sąrašas

2018–2019 m. m.

Ieva Eigelytė, IIIa

Jelena Bagočiūnaitė, IIIb

Austėja Jakubickaitė, IIIb

Matas Lisauskas, IIIb

Karolina Čereškaitė, IIIc

Titas Aleksandravičius, IIb

Kostas Barauskas, IIb

Austėja Lebedinskaitė, IIb

Aironas Vaičiūnas, IIb

Lukas Voveris, IIb

Justinas Blažys, IIc

Paulė Vinčaitė, IIc

Gabija Vercinskaitė, IIc

Rugilė Petuškaitė, IIc

Gabrielė Drublionytė, Ia

Paulius Garnys, Ic

Aleksas Grinys, Ic.

Mokinių tarybos pirmininkas  Matas Lisauskas

Pavaduotojai  Jelena Bagočiūnaitė, Justinas Blažys

Sekretorė Jelena Bagočiūnaitė

Atsakingas už finansus Paulė Vinčaitė

Mokinių tarybos veiklą kuruoja istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Ineta Stanevičiūtė.

Mokinių tarybos darbo grupės

2018–2019 m. m.

Eil.

Nr.

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

1

INOVACIJŲ, DISKUSIJŲ, GERŲ DARBŲ IR SOCIALINĖS VEIKLOS  GRUPĖ

Jelena Bagočiūnaitė

Kostas Barauskas

Austėja Lebedinskaitė

Justinas Blažys

 

 

IIIb

IIb

IIb

IIc

2

PREVENCINĖS VEIKLOS IR POZITYVIŲ VERTYBIŲ PUOSELĖJIMO GRUPĖ

Titas Aleksandravičius

Lukas Voveris

Gabija Vercinskaitė

Gabrielė Drublionytė

 

 

IIb

IIb

IIc

Ia

3

BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE, TĖVAIS, INFORMAVIMO IR TYRIMO GRUPĖ

Austėja Jakubickaitė

Karolina Čereškaitė

Paulė Vinčaitė

Paulius Garnys

Aleksas Grinys

 

 

IIIb

IIIc

IIc

Ic

Ic

4

LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMO IR SAVANORYSTĖS  GRUPĖ

Ieva Eigelytė

Matas Lisauskas

Aironas Vaičiūnas

Rugilė Petuškaitė

 

IIIa

IIIb

IIb
IIc

GRUPIŲ PIRMININKAI: GRUPIŲ PIRMININKŲ PAVADUOTOJAI:

Justinas Blažys Austėja Lebedinskaitė

Lukas Voveris Titas Aleksandravičius

Karolina Čereškaitė Austėja Jakubickaitė

Ieva Eigelytė Aironas Vaičiūnas


PATVIRTINTA

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus  gimnazijos direktoriaus

2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-27

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Mokinių savivalda yra demokratinė mokinių savivaldos institucija.

1.2. Mokinių savivalda veikia narių iniciatyvos pagrindu, vadovaudamasi šiais principais: demokratiškumo, atvirumo, pilietiškumo, akademinės veiklos, lygiateisiškumo, kolegialumo ir iniciatyvumo.

1.3. Mokinių savivalda yra ne pelno siekianti organizacija.

1.4. Mokinių savivalda veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatais ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais teisės aktais.

1.5. Mokinių savivaldos būstinė: Vilniaus g. 69, LT – 19121, Širvintos.

1.6. Nuostatuose naudojamos sąvokos:

Vadovas – demokratiškumo principais Mokinių savivaldoje veikiantis, renkamas mokinys, užimantis vadovaujančias jos pareigas;

Nuostatai – Mokinių savivaldos nuostatai;

Gimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Rinkimų komisija –  yra rinkimų organizavimo bei vykdymo mokykloje institucija.

Mokinių savivalda – mokyklos Mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sudaryta iš visuotinių rinkimų metu išrinkto Vadovo ir savanorystės pagrindais veikiančių mokyklos moksleivių.

Mokinių savivaldos narys – Mokinių savivaldos Vadovas ar savanoris Mokinių savivaldoje.

II. MOKINIŲ SAVIVALDOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Tikslasatstovauti mokinių interesams, sprendžiant su mokiniais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą mokykloje ir už jos ribų.

2.2. Uždaviniai:

2.2.1. skatinti mokinių įsitraukimą į gimnazijos veiklos organizavimo procesus;

2.2.2. organizuoti gimnazijos mokinių poreikius atitinkančius renginius gimnazijoje;

2.2.3. bendradarbiauti su kitomis Širvintų, kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio mokyklomis, organizacijomis;

2.2.4. bendradarbiaujant su gimnazijos taryba bei administracija, skatinti nuolatinį gimnazijos progresą;

2.2.5. vykdoma veikla ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės vertybes;

2.2.6. siekti Mokinių savivaldos finansavimo.

III. MOKINIŲ SAVIVALDOS STRUKTŪRA

3.1. Mokinių savivaldą sudaro visuotinių rinkimų metu išrinktas Vadovas ir Mokinių savivaldos nariai savanoriai.

3.2. Vadovas vadovauja Mokinių savivaldai, organizuoja jos darbą ir laikosi kitų Nuostatų 6 punkte nurodytų teisių ir pareigų.

3.3. Mokinių savivaldos nariai atstovauja visiems gimnazijos mokiniams, organizuoja ir aktyviai dalyvauja veikloje ir laikosi kitų Nuostatų 7 punkte nurodytų teisių ir pareigų.

IV. VADOVO IŠRINKIMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS

4.1. Vadovu gali būti renkamas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos II-oje ar vyresnėje klasėje besimokantis mokinys.

4.2. Vadovo kadencija trunka dvejus metus.

4.3. Rinkimų procedūra:

4.3.1. rinkiminis laikotarpis prasideda likus ne mažiau kaip mėnesiui iki rinkimų datos, jo pradžia yra laikoma Rinkimų komisijos sudarymo data. Rinkimų komisiją sudaro 5 nariai: 3 mokiniai ir 2 Mokyklos tarybos deleguoti atstovai. Teikti mokinių atstovų kandidatūras gali bet kuris II-oje ar vyresnėje klasėje besimokantis mokinys, o atstovai išrenkami specialiai tam numatyto Mokinių savivaldos posėdžio metu;

4.3.2. mokinių taryba nustato rinkiminės agitacijos pradžią, reikalingų kandidatų dokumentų (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas) pateikimo datą, debatų tvarką, laiką ir vietą;

4.3.3. rinkimų dieną komisija vykdo rinkimus: išdalina balsavimo biuletenius, skaičiuoja balsus, pildo balsavimo protokolą, rūpinasi rinkimų skaidrumu ir bendra tvarka, skelbia rezultatus.

4.4. Vadovo atsistatydinimas, nušalinimas ir pirmalaikiai rinkimai:

4.4.1. vadovas gali atsistatydinti iš pareigų savo noru, apie tai pranešdamas raštiškai arba žodžiu Mokinių savivaldos posėdžio metu;

4.4.2. Mokinių savivalda, pastebėjusi, kad Vadovo veikla prieštarauja šiems Nuostatams, įteikia jam raštą su nurodytais argumentais ir, jei yra, kitomis nepasitikėjimo priežastimis, bei suteikia galimybę Vadovui pasiaiškinti ir pasitaisyti. Jei per mėnesį Mokinių savivalda vis dar yra nepatenkinta Vadovo darbu, vykdomas slaptas balsavimas dėl Vadovo nušalinimo. Vadovas yra nušalinamas, jei už tai pasisako bent ⅘ visų Mokinių savivaldos narių, nušalintas Vadovas netenka visų savo teisių ir pareigų;

4.4.3. pasitraukus Vadovui, per savaitę suorganizuojamas posėdis, kurio metu Mokinių savivalda balsų dauguma išrenka laikinai einantį pareigas Vadovą. Per tris savaites po Vadovo pasitraukimo, laikinai einantis pareigas Vadovas ir Mokinių savivalda skelbia naujus rinkimus, kurių metu renkamas naujas Vadovas pagal Nuostatų 4.3. punktą.

V. MOKINIŲ SAVIVALDOS SUDARYMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS

5.1. Mokinių savivaldos sudarymas:

5.1.1. Mokinių savivaldos pritarimu nauji nariai gali būti priimami visus mokslo metus;

5.1.2. Mokinių savivaldos nariu gali tapti visi mokiniai;

5.1.3. Mokinių savivaldos nario kadencija trunka neribotą laiką.

5.2. Mokinių savivaldos narys gali atsistatydinti, pateikdamas bet kokios formos argumentuotą prašymą Vadovui.

5.3. Mokinių savivaldos nario nušalinimas:

5.3.1. Mokinių savivaldos narį pašalinti gali siūlyti Vadovas ir/ar Mokinių savivaldos nariai dėl šiurkščių Nuostatų, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatų ir Mokinio taisyklių pažeidimų, nuolatinio savo pareigų nevykdymo, nedalyvavimo posėdžiuose.

5.3.2. Narys pašalinamas Mokinių savivaldos slaptu balsavimu, už tai balsavus ⅔ visų Mokinių savivaldos narių.

VI. SAVIVALDOS VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS

6.1. Užtikrina, kad Mokinių savivaldos veikla būtų vykdoma vadovaujantis šiais Nuostatais.

6.2. Planuoja, organizuoja ir pirmininkauja Mokinių savivaldos posėdžiams.

6.3. Stebi Mokinių savivaldos posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

6.4. Kartu su Mokinių savivaldos nariais rengia ir vykdo veiklos planą einamiesiems mokslo metams.

6.5. Atstovauja gimnazijos mokiniams, priimant sprendimus gimnazijoje ir už jos ribų.

6.6. Bendradarbiauja su kitomis mokyklomis ir organizacijomis.

6.7. Kadencijos viduryje ir pabaigoje teikia viešai prieinamą Mokinių savivaldos veiklos ataskaitą.

6.8. Vadovas yra Mokinių savivaldos narys ir vadovaujasi Mokinių savivaldos nariui priskiriamomis pareigomis ir teisėmis.

VII. MOKINIŲ SAVIVALDOS NARIO PAREIGOS IR TEISĖS

7.1. Laikytis Nuostatų.

7.2. Teikti siūlymus dėl Mokinių savivaldos veiklos.

7.3. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems gimnazijos mokiniams.

7.4. Lankyti ir aktyviai dalyvauti Mokinių savivaldos posėdžiuose.

7.5. Informuoti mokinius apie Mokinių savivaldos posėdyje priimtus nutarimus.

7.6. Vykdyti Mokinių savivaldos priimtus nutarimus.

7.7. Reprezentuoti gimnaziją už jos ribų.

VIII. MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

8.1. Mokinių savivaldos posėdžiai.

8.1.1. Pirmojo posėdžio organizavimas:

8.1.1.1. pirmasis posėdis kviečiamas ne vėliau kaip per dvi savaites nuo naujo Vadovo išrinkimo;

8.1.1.2. Mokinių savivaldos posėdžių dieną ir laiką priima visi Mokinių savivaldos nariai bendru nutarimu;

8.1.1.3. Mokinių savivaldos sekretorių skiria Vadovas, Mokinių savivaldos pritarimu;

8.1.1.4. Mokinių savivaldos nariai yra supažindinami su Nuostatais;

8.1.2. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka:

8.1.2.1. Mokinių savivaldos posėdžiai ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį;

8.1.2.2. visi posėdžiai yra protokoluojami, protokolai yra pasiekiami kiekvienam Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bendruomenės nariui;

8.1.2.3. posėdis laikomas įvykusiu, jeigu į jį susirenka ⅗ Mokinių savivaldos narių.

8.2. Savivalda, veikdama darbų pasiskirstymo principu, atlieka šias funkcijas:

8.2.1. atstovavimas;

8.2.2. dokumentų tvarkymas;

8.2.3. veiklų organizavimas;

8.2.4. vidinė ir išorinė komunikacija;

8.2.5. veiklos atskaitomybė;

8.2.6. tarpmokyklinis bendradarbiavimas.

8.3. Mokinių savivaldos veiklos efektyvumo vertinimui naudojamas Mokinių savivaldos veiklos standartas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Nuostatai yra viešas dokumentas.

9.2. Nuostatų originalas saugomas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje.

9.3. Nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių savivaldos veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių savivaldos nariai.

9.4. Nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami, jei tam pritaria ⅘ visų Mokinių savivaldos narių.

 

9.5. Nuostatai tvirtinami gimnazijos vadovo įsakymu.


 

Mokinių tarybos vykdytos apklausos rezultatai (apklausta 177 mokiniai)

Lentelės, diagramos

 


ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos narių

sąrašas

2016 – 2017 m. m.

 

Eil.

Nr.

 

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

1.

Vaitkevičiūtė Giedrė

Ia

2.

Baravykaitė Augustė,   Jakubickaitė Austėja,   Bagočiūnaitė Jelena

Ib

3.

Radžiūnas Domas,  Martinėlis Julius

Ic

4.

Raišytė Gabija,   Aleksejevaitė Laura

Id

5.

Juodis Audrius

IIa

6.

Aleksandravičiūtė Deivė,  Žiedavainytė Miglė, Indrašiūtė Augustė

IIb

7.

Surgelaitė Audinga,   Bilotas Mantautas,   Vyšniauskas Lukas

IIc

8.

Pociūtė Eglė,   Matulytė Eglė,   Savickas Rokas

IId

9.

Štikanas Rokas,   Grickevičius Jomantas,   Sližauskaitė Brigita,   Jankauskaitė Ieva, Kalesnykaitė Evelina

IIIb

10.

Kazakevičiūtė Orinta

IVa

11.

Ramonaitė Indrė

IVb

12.

Radzevičius Laurynas

IVc

13.

Jasevičiūtė Gintarė,  Vilkelytė Monika,   Bakasėnaitė Aušrinė

IVd

 

VISO: 29  mokiniai

 

 

Mokinių tarybos pirmininkas Rokas Štikanas,

Pavaduotojos Deivė Aleksandravičiūtė ir Brigita Sližauskaitė,

Sekretorė Ieva Jankauskaitė,

Finansų ministrė Evelina Kalesnykaitė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos darbo grupės

2016 - 2017 m. m.

 

 

Eil.

Nr.

 

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

1

 

LANKOMUMO GRUPĖ

Vaitkevičiūtė Giedrė

Indrašiūtė Augustė

Žiedavainytė Miglė

Jasevičiūtė Gintarė

Vilkelytė Monika

 

 

 

Ia

IIb

IIb

IVd

IVd

 

2

 

PAŽANGUMO GRUPĖ

Juodis Audrius

Pociūtė Eglė

Kalesnykaitė Evelina

Kazakevičiūtė Orinta

 

 

 

IIa

IId

IIIb

IVa

 

3

 

BUDĖJIMO IR SOCIALINĖS VEIKLOS  GRUPĖ

Vyšniauskas Lukas

Grickevičius Jomantas

Sližauskaitė Brigita

Štikanas Rokas

 

 

IIc

IIIb

IIIb

IIIb

 

4

 

PREVENCINĖS VEIKLOS GRUPĖ

Baravykaitė Augustė

Martinėmis Julius

Aleksandravičiūtė Deivė

Radzevičius Laurynas

 

 

Ib

Ic

IIb

IVc

5

 

INFORMAVIMO IR TYRIMO GRUPĖ

Bilotas Mantautas

Surgelaitė Audinga

Matulytė Eglė

Savickas Rokas

 

 

IIc

IIc

IId

IId

 

6

 

LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMO GRUPĖ

Jakubickaitė Austėja

Aleksejevaitė Laura

Raišytė Gabija

Jankauskaitė Ieva

 

 

Ib

Id

Id

IIIb

 

7

 

BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS IR VISUOMENE, DISKUSIJŲ GRUPĖ

Bagočiūnaitė Jelena

Radžiūnas Domas

Ramonaitė Indrė

Bakasėnaitė Aušrinė

 

 

 

 

Ib

Ic

IVb

IVd

 

 

 

Žiedavainytė Miglė

Pociūtė Eglė

Sližauskaitė Brigita

Aleksandravičiūtė Deivė                 grupių pirmininkai

Surgelaitė Audinga

Jankauskaitė Ieva

Bagočiūnaitė Jelena

 

Indrašiūtė Augustė

Kalesnykaitė Evelina

Vyšniauskas Lukas

Baravykaitė Augustė                               pirmininkų pavaduotojai

Matulytė Eglė

Jakubickaitė Austėja

Bakasėnaitė Aušrinė