ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.55–10.40

4 pamoka 11.00–11.45

5 pamoka 12.05–12.50

6 pamoka 13.00–13.45

7 pamoka 13.55–14.40

8 pamoka 14.50–15.35

Praneškite apie korupciją

Nuorodos

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos narių sąrašas

2018–2019 m. m.

Ieva Eigelytė, IIIa

Jelena Bagočiūnaitė, IIIb

Austėja Jakubickaitė, IIIb

Matas Lisauskas, IIIb

Karolina Čereškaitė, IIIc

Titas Aleksandravičius, IIb

Kostas Barauskas, IIb

Austėja Lebedinskaitė, IIb

Aironas Vaičiūnas, IIb

Lukas Voveris, IIb

Justinas Blažys, IIc

Paulė Vinčaitė, IIc

Gabija Vercinskaitė, IIc

Rugilė Petuškaitė, IIc

Gabrielė Drublionytė, Ia

Paulius Garnys, Ic

Aleksas Grinys, Ic.

Mokinių tarybos pirmininkas  Matas Lisauskas

Pavaduotojai  Jelena Bagočiūnaitė, Justinas Blažys

Sekretorė Jelena Bagočiūnaitė

Atsakingas už finansus Paulė Vinčaitė

Mokinių tarybos veiklą kuruoja istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Ineta Stanevičiūtė.

Mokinių tarybos darbo grupės

2018–2019 m. m.

Eil.

Nr.

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

1

INOVACIJŲ, DISKUSIJŲ, GERŲ DARBŲ IR SOCIALINĖS VEIKLOS  GRUPĖ

Jelena Bagočiūnaitė

Kostas Barauskas

Austėja Lebedinskaitė

Justinas Blažys

 

 

IIIb

IIb

IIb

IIc

2

PREVENCINĖS VEIKLOS IR POZITYVIŲ VERTYBIŲ PUOSELĖJIMO GRUPĖ

Titas Aleksandravičius

Lukas Voveris

Gabija Vercinskaitė

Gabrielė Drublionytė

 

 

IIb

IIb

IIc

Ia

3

BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE, TĖVAIS, INFORMAVIMO IR TYRIMO GRUPĖ

Austėja Jakubickaitė

Karolina Čereškaitė

Paulė Vinčaitė

Paulius Garnys

Aleksas Grinys

 

 

IIIb

IIIc

IIc

Ic

Ic

4

LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMO IR SAVANORYSTĖS  GRUPĖ

Ieva Eigelytė

Matas Lisauskas

Aironas Vaičiūnas

Rugilė Petuškaitė

 

IIIa

IIIb

IIb
IIc

GRUPIŲ PIRMININKAI: GRUPIŲ PIRMININKŲ PAVADUOTOJAI:

Justinas Blažys Austėja Lebedinskaitė

Lukas Voveris Titas Aleksandravičius

Karolina Čereškaitė Austėja Jakubickaitė

Ieva Eigelytė Aironas Vaičiūnas


ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ NUOSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Mokinių savivalda (toliau - MS) – mokinių organizacija.

1.2. Mokinių savivalda veikia savo narių iniciatyva, bendradarbiauja su kitomis gimnazijos savivaldos institucijomis, gimnazijos administracija. Palaiko draugiškus ryšius su Lietuvos bei užsienio mokinių savivaldos institucijomis.

1.3. Mokinių savivalda – ne pelno siekianti organizacija.

1.4. Mokinių savivalda veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, gimnazijos nuostatais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

1.5. Mokinių savivaldos pavadinimas – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių savivalda.

1.6. Mokinių savivaldos būstinė – Vilniaus 69, Širvintos, LT 19121.

1.7. Mokinių savivaldos veiklos trukmė – neribota.

Šūkis: Mes veikiame tam, kad gimnazija būtų miela, o tarpusavio santykiai – nuoširdūs ir šilti!

2. Mokinių savivaldos tikslas ir uždaviniai, principai:

2.1. Mokinių savivaldos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę. Sukurti gimnazijoje draugiškumo ir tarpusavio supratimo atmosferą.

2.2. Uždaviniai:

2.2.1. skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti lankomumą;

2.2.2. stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokytojų ir mokinių;

2.2.4. ugdyti gimnazijoje toleranciją, draugiškumą, kultūringą elgesį, dorovę, saviraišką,

pilietiškumą, skatinti mokinius prisidėti prie gimnazijos tradicijų kūrimo ir palaikymo, jos grąžinimo;

2.2.5. mokinių savivaldos nariams dalyvauti įvairiose veiklos srityse ir atstovauti mokinių interesus;

2.2.6. rengti mokinių apklausas, kurių pagrindinis tikslas – išsiaiškinti ko reikia, kad mokykla būtų

miela, o tarpusavio santykiai – nuoširdūs ir šilti.

2.3. Pricipai:

2.3.1. bendradarbiavimas;

2.3.2. prieinamumas, atvirumas;

2.3.3. demokratiškumas (kiekvieno teisė turėti savo nuomonę);

2.3.4. atsakingumas;

2.3.5. lygiateisiškumas;

2.3.6. atsiskaitomumas.

2.4. Mokinių savivaldos gali turėti ir kitus tikslus bei uždavinius, jei jie neprieštarauja LR įstatymams ar teisės aktams.

3. Mokinių savivaldos nariai:

3.1. Mokinių savivaldos nariais gali tapti visi norintys I – IV gimnazijos klasių mokiniai.

4. Mokinių savivaldos struktūra, funkcijos:

4.1. Mokinių savivaldos veiklai vadovauja mokinių konferencija (susirinkimas), mokinių taryba (parlamentas, seimas),  mokinių tarybos pirmininkas (prezidentas).

4.2. Mokinių konferencija (susirinkimas) tai aukščiausia mokinių savivaldos institucija, priimanti sprendimus svarbiausiais Mokinių savivaldos klausimais.

4.3. Mokinių konferencijos (susirinkimo) funkcijos:

4.3.1. formuoti mokinių savivaldos institucijas;

4.3.2. tvirtinti mokinių tarybą;

4.3.3. svarstyti gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų projektus ir teikti  siūlymus dėl jų įgyvendinimo;

4.3.4. teikti siūlymus ugdymo procesui tobulinti;

4.3.5. tvirtinti mokinių savivaldos institucijų nuostatus, kodeksus, įstatymus ir pan.;

4.3.6. išklausyti mokinių savivaldos institucijų ataskaitą ir vertinti jų veiklą;

4.3.7. svarstyti ypatingai svarbius klausimus, susijusius su mokiniais ir jų veikla.

4.4. Konferencija (susirinkimas) yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė jos narių. Ji organizuojama ne rečiau kaip kartą per mokslo metus, jos darbe dalyvauja I – IV klasių deleguoti mokiniai ( I – III klasės deleguoja po 10 mokinių, IV klasės po 5 mokinius).

4.5. Konferencijos sprendimai ir nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4.6. Mokinių taryba (toliau MT) – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina mokinių konferencija. Jos nariais  vieneriems metams tampama pareiškus norą dalyvauti MT veikloje. MT nariais gali būti I – IV gimnazijos klasių mokiniai.

4.7.  Mokinių taryba tvirtinama mokinių konferencijoje.

4.8. MT funkcijos:

4.8.1. svarstyti ir, suderinus su gimnazijos vadovybe, tvirtinti mokinių renginių planus;

4.8.2. inicijuoti, organizuoti gimnazijos laikraščio leidybą;

4.8.3. svarstyti mokinių teisių gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus;

4.8.4. priimti sprendimus dėl neeilinių mokinių konferencijų sušaukimo;

4.9. Mokinių tarybos nariai pirmuose posėdžiuose pasiskirsto pareigomis. Rekomenduojamos šios pareigos: pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius, finansininkas („finansų ministras“). Pasiskirstoma į darbo grupes, išrenkami jų pirmininkai.

4.10. Mokinių taryba protokoluoja savo posėdžius, veda finansinę apskaitą (jeigu turi lėšų) ir tvarko veiklos dokumentaciją.

4.11. Finansinius dokumentus pasirašo pirmininkas ir „finansų ministras“.

4.12. Kitus dokumentus pasirašo pirmininkas ir sekretorius arba du įgalioti tarybos nariai.

4.13. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai.

4.14. Pirmininku gali tapti bet kuris MT narys.

4.15. Mokyklos tarybos narys tampa pirmininku, jei už jį balsuoja 50+1 procentas tarybos narių.

4.16. Mokinių tarybos pirmininkas:

4.16.1. reprezentuoja gimnaziją visose oficialiose institucijose;

4.16.2. palaiko ryšius su gimnazijos administracija ir kitomis gimnazijoje veikiančiomis institucijomis;

4.16.3. pirmininkauja konferencijoms;

4.16.4. vadovauja mokinių tarybai;

4.16.5. prižiūri, kad darbas visose srityse vyktų sklandžiai;

4.16.6. teikia pasiūlymus ir padeda organizacinėje veikloje;

4.16.7. pasirašo mokinių tarybos protokolus.

4.17. Pirmininko įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, jam atsistatydinus ar atšaukus jį iš pareigų.

4.18. Pirmininką iš pareigų atšaukia mokinių tarybos nariai, jeigu už tai balsuoja 50+1 procentas narių.

4.19. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas – pirmininkui nesant atlieka tas pačias funkcijas kaip ir pirmininkas.

4.20. Mokinių tarybos sekretorius – rašo MT posėdžių protokolus, yra atsakingas už dokumentaciją.

4.21. Iždininkas – tvarko visus mokinių tarybos finansinius reikalus ir dokumentaciją, susijusią su jais.

4.22. Mokinių tarybos kuratorius (globėjas) – gimnazijos direktoriaus pavaduotojas neformaliam ugdymui.

4.23. Kuratorius turi teisę dalyvauti visuose MT posėdžiuose.

4.24. Kuratorius turi veto teisę, jeigu MT nutarimai prieštarauja sveikai logikai ir įstatymams, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms.

4.25. Savo veiklai įgyvendinti MT kuria darbo grupes.

4.26. Darbo grupės gali būti nuolatinės (visiems metams) ir laikinos (tam tikram periodui).

4.27. Steigiant grupes, reikia nurodyti:

4.27.1. pavadinimą,

4.27.2. veiklos sritį ir veiklą,

4.27.3. veiklos laikotarpį,

4.27.4. pirmininką, vadovaujantį grupės veiklai.

4.28. Pirmame MT posėdyje jos nariai turi pasirinkti grupes, kuriose jie dirbs, išsirinkti pirmininkus ir atlikti tuos darbus, kurie numatyti 4.27 punkte.

5. Mokinių savivaldos institucijų pareigos ir teisės.

5.1. Pareigos:

5.1.1. priimti sprendimus, vadovaujantis šiais ir gimnazijos nuostatais, bei kitais vyriausybės įstatymais;

5.1.2. analizuoti veiklos rezultatus;

5.1.3. koreguoti bei numatyti tolimesnius tikslus;

5.1.4. planuoti veiklą;

5.1.5. skleisti informaciją apie vykdomą veiklą (stenduose, internetiniame gimnazijos puslapyje, laikraščiuose);

5.1.6. atsiskaityti už atliktą darbą juos išrinkusiai mokinių bendruomenei.

5.2. Teisės:

5.2.1. organizuoti atvirus ir uždarus posėdžius ne rečiau kaip kartą per savaitę (klasės susirinkimai), mėnesį (MT posėdžiai), metus (mokinių konferencija);

5.2.2. skleisti informaciją tam skirtose vietose (mokinių susirinkimuose ir gimnazijos stenduose, internetiniame gimnazijos puslapyje, laikraščiuose) dalyvauti klasės tėvų susirinkimuose (jeigu pageidauja klasių auklėtojai);

5.2.3. gimnazijos administracijai teikti pasiūlymus raštu ir gauti į juos atsakymus;

5.2.4. susipažinti su gimnazijos norminiais dokumentais ir jų projektais ir teikti savo pasiūlymus;

5.2.5. iš administracijos gauti su gimnazijos veikla susijusią informaciją;

5.2.6. atstovauti mokinių interesams gimnazijos administracijoje, gimnazijos taryboje, mokytojų tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi mokinių klausimai;

5.2.7. susitikti su gimnazijos direktoriumi ir kitais administracijos atstovais;

5.2.8. organizuoti mokinių apklausas ir referendumus;

5.2.9. dalyvauti svarstant drausmės pažeidimus;

5.2.10. priimti nutarimus svarstomais klausimais ir informuoti mokinius, gimnazijos administraciją bei kitas institucijas apie priimtus sprendimus;

5.2.11. teikti gimnazijos administracijai pasiūlymus dėl ugdomojo proceso;

5.2.12. bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų savivaldos institucijomis;

5.2.13. dalyvauti sprendžiant konfliktinius klausimus tarp mokinių, mokytojų ir tėvų;

5.2.14. suderinus su gimnazijos administracija, naudotis mokyklos video ir audio technika, patalpomis ir kt.

5.2.15.   dalyvauti renkant kandidatus į  rajono Mokinių tarybos sudėtį.

6. Mokinių savivaldos lėšos:

6.1. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos.

6.2. Įvairių projektų ar programų įgyvendinimo metu gautos lėšos.

6.3. Kitos teisėtai gautos lėšos.

7. Nuostatų pateikimo ir papildymo tvarka.

7.1. Norint pakeisti ar papildyti nuostatus tuos pakeitimus turi aptarti mokiniai, turintys balsavimo teisę.

7.2. Nuostatų pakeitimai ir papildymai turi būti patvirtinti daugiau kaip pusės narių.

8. Mokinių savivaldos veiklos nutraukimas.

8.1. Mokinių savivalda gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus gimnaziją.

8.2. Sprendimą dėl mokinių savivaldos likvidavimo gali priimti tik mokinių konferencija (susirinkimas) Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

8.3. Nutraukus veiklą pačios Mokinių savivaldos sprendimu. Tai turi patvirtinti mokinių konferencija kartu nutraukdama ir savo veiklą.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Gimnazijos mokinių  savivaldos nuostatai saugomi MT būstinėje.

9.2. Gimnazijos mokinių savivaldos nuostatai publikuojami gimnazijos internetinėje svetainėje.

9.3. Mokinių savivaldos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius.

----------------------------

 

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos narių

sąrašas

2016 – 2017 m. m.

 

Eil.

Nr.

 

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

1.

Vaitkevičiūtė Giedrė

Ia

2.

Baravykaitė Augustė,   Jakubickaitė Austėja,   Bagočiūnaitė Jelena

Ib

3.

Radžiūnas Domas,  Martinėlis Julius

Ic

4.

Raišytė Gabija,   Aleksejevaitė Laura

Id

5.

Juodis Audrius

IIa

6.

Aleksandravičiūtė Deivė,  Žiedavainytė Miglė, Indrašiūtė Augustė

IIb

7.

Surgelaitė Audinga,   Bilotas Mantautas,   Vyšniauskas Lukas

IIc

8.

Pociūtė Eglė,   Matulytė Eglė,   Savickas Rokas

IId

9.

Štikanas Rokas,   Grickevičius Jomantas,   Sližauskaitė Brigita,   Jankauskaitė Ieva, Kalesnykaitė Evelina

IIIb

10.

Kazakevičiūtė Orinta

IVa

11.

Ramonaitė Indrė

IVb

12.

Radzevičius Laurynas

IVc

13.

Jasevičiūtė Gintarė,  Vilkelytė Monika,   Bakasėnaitė Aušrinė

IVd

 

VISO: 29  mokiniai

 

 

Mokinių tarybos pirmininkas Rokas Štikanas,

Pavaduotojos Deivė Aleksandravičiūtė ir Brigita Sližauskaitė,

Sekretorė Ieva Jankauskaitė,

Finansų ministrė Evelina Kalesnykaitė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos darbo grupės

2016 - 2017 m. m.

 

 

Eil.

Nr.

 

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

1

 

LANKOMUMO GRUPĖ

Vaitkevičiūtė Giedrė

Indrašiūtė Augustė

Žiedavainytė Miglė

Jasevičiūtė Gintarė

Vilkelytė Monika

 

 

 

Ia

IIb

IIb

IVd

IVd

 

2

 

PAŽANGUMO GRUPĖ

Juodis Audrius

Pociūtė Eglė

Kalesnykaitė Evelina

Kazakevičiūtė Orinta

 

 

 

IIa

IId

IIIb

IVa

 

3

 

BUDĖJIMO IR SOCIALINĖS VEIKLOS  GRUPĖ

Vyšniauskas Lukas

Grickevičius Jomantas

Sližauskaitė Brigita

Štikanas Rokas

 

 

IIc

IIIb

IIIb

IIIb

 

4

 

PREVENCINĖS VEIKLOS GRUPĖ

Baravykaitė Augustė

Martinėmis Julius

Aleksandravičiūtė Deivė

Radzevičius Laurynas

 

 

Ib

Ic

IIb

IVc

5

 

INFORMAVIMO IR TYRIMO GRUPĖ

Bilotas Mantautas

Surgelaitė Audinga

Matulytė Eglė

Savickas Rokas

 

 

IIc

IIc

IId

IId

 

6

 

LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMO GRUPĖ

Jakubickaitė Austėja

Aleksejevaitė Laura

Raišytė Gabija

Jankauskaitė Ieva

 

 

Ib

Id

Id

IIIb

 

7

 

BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS IR VISUOMENE, DISKUSIJŲ GRUPĖ

Bagočiūnaitė Jelena

Radžiūnas Domas

Ramonaitė Indrė

Bakasėnaitė Aušrinė

 

 

 

 

Ib

Ic

IVb

IVd

 

 

 

Žiedavainytė Miglė

Pociūtė Eglė

Sližauskaitė Brigita

Aleksandravičiūtė Deivė                 grupių pirmininkai

Surgelaitė Audinga

Jankauskaitė Ieva

Bagočiūnaitė Jelena

 

Indrašiūtė Augustė

Kalesnykaitė Evelina

Vyšniauskas Lukas

Baravykaitė Augustė                               pirmininkų pavaduotojai

Matulytė Eglė

Jakubickaitė Austėja

Bakasėnaitė Aušrinė