ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA (atsisiųsti dokumentą)

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2019 METAMS

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

Laukiamas rezultatas

Vykdymo laikas

Vykdytojas

1.

Korupcijos prevencijos programos pristatymas ir programos skelbimas gimnazijos tinklalapyje

Padėti išvengti korupcijos pasireiškimo atvejus. Informuoti gimnazijos bendruomenę apie mokykloje vykdomą antikorupcijos programą

Gimnazijos bendruomenė supažindinama su prevencinėmis priemonėmis korupcijos pasireiškimui

Nuolat

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, informacinių technologijų  mokytoja Diana Lesutienė

2.

Organizuoti seminarus (mokymus) gimnazijos darbuotojams antikorupcijos prevencijos temomis

Stiprinti darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą

Gimnazijos darbuotojai bus geriau informuoti apie korupcijos prevencijos sistemą ir konkrečias prevencines priemones

Pagal poreikį

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė

3.

Viešai skelbti gimnazijos interneto puslapyje informaciją apie laisvas darbo vietas

Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į ugdymo įstaigą

 

Nuolat

Direktorė Audronė Buzienė

4.

Parengti gimnazijos vadovo metinę ataskaitą, pristatyti mokyklos bendruomenei

Supažindinti gimnazijos bendruomenę

Gimnazijos sprendimai atviri, skaidrūs ir prieinami gimnazijos bendruomenei

Sausio mėn. (mokytojų taryba);

Gruodžio mėn. (mokiniai, mokinių tėvai)

Direktorė Audronė Buzienė

5.

Internete skelbti informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu

Įvardyti, kokia informacija turi būti paskelbta viešai, nustatyti atsakomybę už šios tvarkos procedūrų nesilaikymą ir kt.

Užtikrinamas viešumas

Pagal poreikį

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Robertas Jankauskas

6.

Kontroliuoti gimnazijai gautos paramos, spec. lėšų panaudojimą

Užtikrinti skaidrų lėšų naudojimą ugdymo įstaigoje

 

Nuolat

Direktorė Audronė Buzienė

7.

Antikorupcinio ugdymo programos integravimas į dorinio ugdymo (etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos pamokas

Prevencinė veikla (mažinamas korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimas)

Formuojamos antikorupcinės nuostatos

Mokslo metų eigoje

Dalykų mokytojai

8.

Konkursas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti

Prevencinė veikla

Formuojamos antikorupcinės nuostatos

Kasmet, gruodžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, istorijos mokytoja Margarita Vaičelytė

9.

Klasės valandėlės

Atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes

Ugdomos antikorupcinės nuostatos

Per mokslo metus

Klasių vadovai

 

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2018 METAMS

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

Laukiamas rezultatas

Vykdymo laikas

Vykdytojas

1.

Korupcijos prevencijos programos pristatymas ir programos skelbimas gimnazijos tinklalapyje

Padėti išvengti korupcijos pasireiškimo atvejus. Informuoti gimnazijos bendruomenę apie mokykloje vykdomą antikorupcijos programą

Gimnazijos bendruomenė supažindinama su prevencinėmis priemonėmis korupcijos pasireiškimui

Nuolat

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, informacinių technologijų  mokytoja Diana Lesutienė

2.

Organizuoti seminarus (mokymus) gimnazijos darbuotojams antikorupcijos prevencijos temomis

Stiprinti darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą

Gimnazijos darbuotojai bus geriau informuoti apie korupcijos prevencijos sistemą ir konkrečias prevencines priemones

Pagal poreikį

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė

3.

Viešai skelbti gimnazijos interneto puslapyje informaciją apie laisvas darbo vietas

Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į ugdymo įstaigą

 

Nuolat

Direktorė Audronė Buzienė

4.

Parengti gimnazijos vadovo metinę ataskaitą, pristatyti mokyklos bendruomenei

Supažindinti gimnazijos bendruomenę

Gimnazijos sprendimai atviri, skaidrūs ir prieinami gimnazijos bendruomenei

Sausio mėn. (mokytojų taryba);

Gruodžio mėn. (mokiniai, mokinių tėvai)

Direktorė Audronė Buzienė

5.

Internete skelbti informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu

Įvardyti, kokia informacija turi būti paskelbta viešai, nustatyti atsakomybę už šios tvarkos procedūrų nesilaikymą ir kt.

Užtikrinamas viešumas

Pagal poreikį

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Robertas Jankauskas

6.

Kontroliuoti gimnazijai gautos paramos, spec. lėšų panaudojimą

Užtikrinti skaidrų lėšų naudojimą ugdymo įstaigoje

 

Nuolat

Direktorė Audronė Buzienė

7.

Antikorupcinio ugdymo programos integravimas į dorinio ugdymo (etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos pamokas

Prevencinė veikla (mažinamas korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimas)

Formuojamos antikorupcinės nuostatos

Mokslo metų eigoje

Dalykų mokytojai

8.

Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną

Prevencinė veikla

Formuojamos antikorupcinės nuostatos

Kasmet, gruodžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, istorijos mokytoja Margarita Vaičelytė

9.

Klasės valandėlės

Atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes

Ugdomos antikorupcinės nuostatos

Per mokslo metus

Klasių vadovai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2017 METAMS (atsisiųsti dokumentą)