ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.55–10.40

4 pamoka 11.00–11.45

5 pamoka 12.05–12.50

6 pamoka 13.00–13.45

7 pamoka 13.55–14.40

8 pamoka 14.50–15.35

Praneškite apie korupciją

Nuorodos

 

Deimantas Palkevičius, mokinio tėtis – gimnazijos tarybos pirmininkas,

Edita Šidlauskienė, istorijos mokytoja metodininkė – sekretorė,

Olga Vaitkūnienė, mokinio mama – paramos fondo finansininkė,

Valda Maslinskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,

Edita Rutkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Lukas Vyšniauskas, IVc klasės mokinys,

Jelena Bagočiūnaitė, IIIb klasės mokinė,

Matas Lisauskas, IIIb klasės mokinys,

Jolanta Jurkevičienė, mokinio mama,

Ginta Čepienė, Širvintų rajono policijos komisariato darbuotoja (socialinio partnerio atstovė),

Odeta Žinienė, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro darbuotoja (socialinio partnerio atstovė).


GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazijos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausių gimnazijos veiklos uždavinių sprendimui.

2. Gimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, poįstatyminiais aktais ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, Širvintų rajono tarybos nutarimais, rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus dokumentais, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatais.

3. Gimnazijos taryba – demokratijos principais savo veiklą grindžianti organizacija.

4. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į gimnazijos tarybą siūlo visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – pedagogų taryba, mokinius – visuotinis mokinių susirinkimas.

5. Gimnazijos tarybą sudaro: 3 gimnazijos mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 gimnazijos mokiniai, 3 gimnazijos mokytojai.

6. Gimnazijos tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai įsigalioja ir yra privalomi visai gimnazijos bendruomenei.

7. Gimnazijos taryba renkama trejiems metams, pirmam pusmečiui pasibaigus.

8. Gimnazijos taryba savo darbe vadovaujasi gimnazijos direktoriaus patvirtintais  nuostatais.

9. Nuostatai keičiami tarybos sprendimu, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.

10. Tarybos narį gali  atšaukti jį rinkusi institucija arba  komiteto nario prašymu, susidarius aplinkybėms, dėl kurių tarybos narys negalėtų toliau tęsti darbo gimnazijos taryboje (tarybos nariui mokiniui baigus ar palikus gimnaziją,dėl sveikatos, kitų aplinkybių, kurios trukdytų deramai vykdyti tarybos nario funkcijas), ir į jų vietą išrinkti naujus narius.

11. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams, mokytojai – pedagogų tarybos posėdyje, tėvai – visuotiniame tėvų susirinkime, mokiniai – mokinių susirinkime.

12. Gimnazijos tarybos veiklą kontroliuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius.

II.  GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLA IR FUNKCIJOS

13. Aprobuoja gimnazijos veiklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, nustato ugdymo organizavimo tvarką.

14. Telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždavinių sprendimui, esant reikalui palaiko ryšius su rajono savivaldybe, kitomis mokyklomis, papildomo ugdymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, tėvais.

15. Aptaria švietimo pertvarkos klausimus, numato konkrečius ugdymo reformos būdus gimnazijoje

16. Teikia pasiūlymus dėl gimnazijos naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo.

17. Rūpinasi gimnazijos bendruomenės mikroklimatu, skatina šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą.

18. Teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvio.

19.Teikia pasiūlymus dėl gimnazijos kultūrinės veiklos programų tobulinimo, diferencijuoto mokymo.

20.Aprobuoja gimnazijos ugdymo planą, pasirenkamųjų dalykų sąrašą, sprendžia mokinių papildomojo ugdymo organizavimo klausimus.

21. Tvirtina klasių dalijimą į grupes ugdymo plane numatytais atvejais.

22. Siūlo moralines, materialines skatinimo ir drausminimo priemones darbuotojams.

23. Organizuoja nebiudžetinių lėšų kaupimą į gimnazijos paramos fondą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą bei panaudojimą pagal fondo nuostatus. (Gimnazijos fondą sudaro lėšos ir turtas, kurį skiria mokinių tėvai, visuomeninės organizacijos, susivienijimai, visuomenės atstovai, kiti rėmėjai, savanoriški įnašai).

III. VADOVAVIMAS

24. Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia taryba).

25. Gimnazijos direktorius tarybos darbe dalyvauja, bet jos nariu nerenkamas.

26. Mokiniai tarybos darbe nedalyvauja tik tuomet, kai svarstomai mokytojų darbo klausimai.

27. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių dauguma.

28. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, gimnazijos administracija, pedagogai, mokinių tėvai, mokiniai ir kiti. Esant reikalui gali būti sušauktas neeilinis gimnazijos tarybos posėdis.

29. Tarybos posėdį kviečia tarybos pirmininkas arba 2/3 tarybos narių.

30. Esant būtinybei posėdis ar pasitarimas  gali vykti virtualioje erdvėje,balsavimas virtualioje erdvėje pripažįstamas kaip teisėtas.

IV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

31. Gimnazijos taryba turi teisę gauti iš gimnazijos administracijos informaciją apie gimnazijos veiklą.

32. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ištirs aukštesnės organizacijos.

33.  Svarsto  klausimus, dėl kurių į ją kreipėsi gimnazijos bendruomenės nariai.

34. Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje, įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis.

35. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams, mokytojai – pedagogų tarybos posėdyje, tėvai – visuotiniame tėvų susirinkime, mokiniai – mokslo metų pabaigoje. Už atsiskaitymą atsakingas gimnazijos tarybos pirmininkas.

V. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

36. Gimnazijos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, į 3 posėdžius nesusirinkus (iš eilės) kvorumui, likviduojant gimnaziją.

37. Gimnazijos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos nuostatų reikalavimams gimnazijos taryboms arba reorganizuojant gimnaziją.

____________________________

Nuostatai patvirtinti gimnazijos tarybos posėdyje

2013-03-28

Protokolas  Nr.2

Nuo 2019 m. kovo 1 d. darbą pradeda atnaujintos sudėties Gimnazijos taryba:

Edita Rutkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Edita Šidlauskienė, istorijos mokytoja metodininkė

Valda Maslinskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Lukas Vyšniauskas, IVc klasės mokinys

Jelena Bagočiūnaitė, IIIb klasės mokinė

Matas Lisauskas, IIIb klasės mokinys

Deimantas Palkevičius, mokinio tėtis

Jolanta Jurkevičienė, mokinio mama

Olga Vaitkūnienė, mokinio mama

Ginta Čepienė, Širvintų rajono policijos komisariato darbuotoja (socialinio partnerio atstovė)

Odeta Žinienė, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro darbuotoja (socialinio partnerio atstovė)

Gimnazijos tarybos pirmininkas bus renkamas 2019 m. kovo 7 d. vyksiančio posėdžio metu.