ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

PATVIRTINTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-36 (redakcija – Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 1-228)

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja  Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, trumpasis pavadinimas – Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190360892

3. Mokyklos įsteigimo metai – 1923–12–19 (Švietimo ministro dr. Leono Bistro įsakymas Nr. 29, 1923–12–19). Mokykla pradėjo veikti 1924–02–01.

4. Gimnazijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkė – Širvintų rajono savivaldybė.

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Širvintų rajono savivaldybės taryba, kuri:

7.1. tvirtina Gimnazijos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos direktorių;

7.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;

7.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;

7.6. nustato mokinių priėmimo į Gimnaziją tvarką;

7.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Gimnazijos buveinė – Vilniaus g. 69, LT-19121 Širvintos

9. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Mokyklos tipas – gimnazija.

11. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo forma – grupinis kasdienis, pavienis savarankiškas.

14. Gimnazija vykdo antros pakopos pagrindinio ugdymo programą, vidurinio ugdymo programą, individualizuotą antros pakopos pagrindinio ugdymo programą.

15. Mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programą, vidurinio ugdymo programą arba nebaigusiems pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programos, Gimnazija išduoda Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus atitinkamus mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: brandos atestatus, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, mokymosi pasiekimų pažymėjimus.

16. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Gimnazijos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

18. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinės veiklos rūšys – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys – vairavimo mokymas 85.53

18.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, profesinio informavimo veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

19.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

19.4. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99.

19.5. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

20. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą, patriotiškai nusiteikusį pilietį, turintį būtinų kompetencijų sėkmingai socialinei integracijai bei mokymuisi visą gyvenimą.

21. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

21.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

21.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

21.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(-si) aplinką.

22. Gimnazijos veiklos funkcijos:

22.1. vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, sutarčių įsipareigojimus bei užtikrina švietimo kokybę;

22.2. vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.3. rengia pagrindinį ir vidurinį ugdymą papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei vaiko minimalios priežiūros priemones;

22.7. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu organizuoja mokamas papildomas paslaugas (ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.8. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

22.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

22.11. organizuoja  mokinių maitinimą Gimnazijoje;

22.12. organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos;

22.13. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.14. atlieka Gimnazijos veiklos įsivertinimą;

22.15. organizuoja bibliotekos ir skaityklos darbą pagal mokinių ir mokytojų poreikius;

22.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

23. Gimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Gimnazijos pareigos:

25.1. užtikrinti kokybišką pagrindinio  ir vidurinio ugdymo programų vykdymą;

25.2. aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuvių kalba;

25.3. sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;

25.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

25.5. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

25.6. viešai skelbti informaciją apie Gimnazijos veiklą;

25.7. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Gimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

26.1. direktoriaus patvirtintas strateginis veiklos planas, kuriam yra pritarę Gimnazijos taryba ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintas metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintas Gimnazijos ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba. Ugdymo planas derinamas su Gimnazijos steigėju ar jo įgaliotu asmeniu teisės aktų nustatyta tvarka;

27. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Širvintų rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Širvintų rajono savivaldybės tarybai.

28. Direktorius:

28.1. tvirtina Gimnazijos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.2. nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo neformaliajam švietimui, ūkvedžio veiklos sritis;

28.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

28.4. priima mokinius Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

28.6. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;

28.7. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

28.8. atsako už informacijos skelbimą, demokratinį Gimnazijos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

28.9. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Gimnazijos veiklos rezultatus;

28.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;

28.12. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

28.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.14. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.15. sudaro Gimnazijos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

28.16. užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Gimnazijoje;

28.17. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į  Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

28.18. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

28.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.20. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

28.21. vadovauja Gimnazijos mokytojų tarybai;

28.22. Gimnazijos vardu sudaro sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;

28.23. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.24. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą;

28.25. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi;

28.26. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

28.27. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Gimnazijos nuostatuose ir Gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašyme;

28.28. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Gimnazijos nuostatų laikymąsi Gimnazijoje, Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, tinkamą funkcijų atlikimą.

29. Gimnazijos direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o jam nesant – direktoriaus pavaduotojas neformaliajam švietimui. Jei negali abu – teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas asmuo.

30. Gimnazijoje sudaroma Metodinė taryba. Metodinės tarybos nariai yra skirtingų mokomųjų dalykų arba ugdymo koncentrų mokytojai. Metodinės tarybos narių skaičius – 7, po vieną iš lietuvių kalbos, užsienio kalbų, gamtos ir tiksliųjų mokslų, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų, menų ir kūno kultūros, klasių vadovų metodinių grupių. Metodinės tarybos nariai renkami Mokytojų tarybos posėdyje balsų dauguma atviru balsavimu. Metodinei tarybai vadovauja ir jos veiklą organizuoja bei koordinuoja vienas iš Metodinės tarybos narių, išrinktų Mokytojų tarybos narių posėdyje balsų dauguma atviru balsavimu. Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai renkami 2 metams. Metodinės tarybos sudėtis atnaujinama pirmame naujų mokslo metų Mokytojų tarybos posėdyje, jei keičiasi mokykloje dirbantys mokytojai.

31. Metodinė taryba skirta mokytojams pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos.

32. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje, teikia Gimnazijos direktoriui suderintus Metodinės tarybos siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

33. Metodinės tarybos susirinkimai kviečiami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami balsų dauguma atviru balsavimu.

34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

35. Gimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Gimnazijoje vykdomomis švietimo programomis ir Gimnazijos tradicijomis.

36. Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Gimnazijos nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą. Gimnazijos savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina Gimnazijos nuostatai.

37. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

38. Tarybos nuostatus, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina Gimnazijos direktorius.

39. Gimnazijos tarybai mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Taryboje – 9 žmonės (3 mokiniai, 3 mokytojai ir 3 tėvai (globėjai, rūpintojai).

40. Į Gimnazijos tarybą mokinius iš Mokinių tarybos atstovų (I-III klasių mokinių) renka Mokinių taryba balsų dauguma slaptu balsavimu. Susirinkimą kviečia Mokinių tarybos pirmininkas. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Mokinių tarybos narių. Teisę kelti savo kandidatūrą turi visi Mokinių tarybos I-III klasių mokiniai. Balsavimo biuletenius parengia, balsus suskaičiuoja susirinkime balsų dauguma atviru balsavimu išrinkta 3 mokinių balsų skaičiavimo komisija. Rezultatus paskelbia komisijos pirmininkas.

41. Į Gimnazijos tarybą mokytojai renkami Mokytojų tarybos posėdyje balsų dauguma atviru balsavimu.

42. Į Gimnazijos tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis tėvų susirinkimas balsų dauguma atviru balsavimu iš kandidatų, kurie išrinkti klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose balsų dauguma atviru balsavimu. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

43. Gimnazijos taryba renkama 3 metams. Rinkimus į Gimnazijos tarybą organizuoja Gimnazijos direktorius. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Tarybos posėdyje. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti Gimnazijos direktorius.

44. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdį gali būti kviečiami kitų Gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, administracija, pedagogai, mokinių tėvai, mokiniai ir kt. Reikalui esant gali būti sušauktas neeilinis Gimnazijos tarybos posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje balsų dauguma atviru balsavimu. Tarybai vadovauja, posėdžius kviečia, juos organizuoja ir jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas. Gimnazijos tarybos pirmininkas renkamas Tarybos posėdyje balsų dauguma atviru balsavimu.

45. Gimnazijos direktorius, pavaduotojai, su mokyklos veikla susiję įstaigų, organizacijų, vietos bendruomenės atstovai Gimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

46. Gimnazijos taryba:

46.1. teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

46.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, Gimnazijos nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

46.3. teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

46.4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

46.5. išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

46.6. teikia siūlymų Širvintų rajono savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

46.7. svarsto Mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui;

46.8. teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

46.9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

47. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

48. Už savo veiklą Taryba vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.

49. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas neformaliam ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

50. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

51. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje balsų dauguma atviru balsavimu

52. Posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

53. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais, aptaria ugdymo planą ir jo įgyvendinimo klausimus, svarsto Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus veiklos tobulinimui, aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.

54. Gimnazijoje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba, kurios struktūrą, veiklos nuostatus, suderinus su Gimnazijos direktoriumi, tvirtina visuotinis mokinių susirinkimas. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai gimnazijos mokinių. Mokinių savivaldos institucijos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių tarybos narių susirinkimui vadovauja balsų dauguma atviru balsavimu išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo.

55. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą sudaro visuotiniame tos klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime balsų dauguma atviru balsavimu išrinkti 3 tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetui vadovauja klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime balsų dauguma atviru balsavimu išrinktas komiteto pirmininkas.

56. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

57. Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų veiklą reglamentuoja Gimnazijos nuostatai.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

58. Direktoriaus pavaduotoją ugdymui, direktoriaus pavaduotoją neformaliam švietimui, mokytojus ir kitus darbuotojus į darbą Gimnazijoje priima ir atleidžia iš darbo Gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Darbo apmokėjimo tvarką gimnazijos darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

60. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, pavaduotojas neformaliam švietimui ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

61. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

62. Gimnazijos lėšos:

62.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

62.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

62.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

62.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

63. Gimnazija yra paramos gavėja. Paramos fondo lėšos naudojamos įstatymų numatyta tvarka.

64. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Finansines operacijas vykdo Gimnazijos buhalteris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Gimnazijos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis.

65. Gimnazijos finansinį auditą atlieka Širvintų rajono savivaldybės kontrolierius, centralizuoto vidaus audito skyrius.

66. Gimnazijos veiklos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

67. Gimnazijos priežiūrą vykdo Širvintų rajono savivaldybės taryba ir Širvintų rajono savivaldybės administracija.

68. Gimnazijos veiklos kokybės išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

69. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina Širvintų rajono savivaldybės taryba.

71. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Širvintų rajono savivaldybės tarybos, Gimnazijos tarybos ir Gimnazijos direktoriaus iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka. Nuostatų pakeitimams ir papildymams pritaria Gimnazijos taryba.

72. Gimnazija turi interneto svetainę (www.lsg.lt), kuri atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus. Informaciją apie savo veiklą ir rezultatus bei kitą informaciją skelbia viešai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų internetinėms svetainėms.

73. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

74. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Gimnazijos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar grupės, tipo pakeitimo skelbiamas vietos spaudoje, Širvintų rajono savivaldybės ir Gimnazijos interneto svetainėse.

__________________________

Gimnazijos direktorė                                                                                                Audronė Buzienė

 

PRITARTA

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos

tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. posėdyje protokoliniu sprendimu Nr.8